Марківські моделі оцінювання кредитного ризику купонних облігацій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто актуальні питання моделювання дефолтів та оцінювання кредитного ризику купонних облігацій з припустимим одноперіодним простроченням оплати. Наголошено на важливості розробки відповідних моделей на основі сценарно-імовірнісних схем остаточного погашення або дефолту купонних облігацій з урахуванням можливості погашення простроченої заборгованості за ними. Для розв’язання поставлених завдань використовується математичний апарат ланцюгів Маркова. В межах розроблених моделей отримано важливі характеристики оцінювання та врахування кредитних ризиків купонних облігацій з припустимим одноперіодним простроченням оплати, що дозволяють потенційному інвесторові отримати необхідну інформацію щодо надійності боргового цінного паперу, розробити можливі стратегії управління кредитним ризиком цих фінансових інструментів та оптимізувати процес прийняття рішень щодо доцільності вкладення коштів у боргове зобов’язання.
The up-to-date questions of default modelling and credit risk assessment for coupon bonds with the single allowable arrear are considered in the article. It is pointed that proper models should be developed on the scenarioprobabilistic schemes basis for coupon bonds default and payment analysis with the arrears payment consideration. The Markov chains mathematical tools are used to solve the formulated tasks. The important results are achieved for coupon bond credit risk analysis with the single allowable arrear. These results allow the potential investor to get the necessary information for the debt securities reliability assessment and credit risk management strategies development, as well as to optimise the investment decision making processes.
Description
Keywords
купонна облігація, кредитний ризик, ймовірність дефолту, ланцюги Маркова, поглинальні та неповоротні стани, сценарно-імовірнісні схеми погашення
Citation
Долінський Л. Б. Марківські моделі оцінювання кредитного ризику купонних облігацій / Л. Б. Долінський, Є. Б. Долінська // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 84. – С. 193–205.