Ризики банківського кредитування в Україні: чинники, реалії та напрямки удосконалення управління

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Мета дослідження. Метою дослідження є аналіз реального рівня ризиків банківського кредитування в Україні, визначення їх основних чинників та надання рекомендацій щодо удосконалення управління ризиками кредитування в банках. Методологія. В процесі дослідження з використанням методів аналізу, синтезу, графічного було проаналізовано і систематизовано інформацію щодо якості кредитних активів банків України та рівня ризикованості кредитних операцій. За допомогою методів порівняння і дедукції було зроблено висновки про стан банківського кредитування в Україні, визначено причини низької якості активів та запропоновано шляхи вирішення проблеми. Отримані результати. За результатом аналізу сучасних тенденцій банківського сектору України зроблено висновок про відсутність реального відновлення кредитування економіки банками останні 5–7 років, натомість встановлено факт постійного погіршення активів як у окремих банках, так і на рівні банківської системи. Визначено, що суттєвий вплив на ситуацію здійснили як екзогенні чинники (низька ринкова кон’юнктура і майже кризовий стан більшості галузей, що тягне за собою низьку платоспроможність позичальників і значний рівень невизначеності щодо перспектив наданих кредитів), так і чинники внутрішнього походження (неконструктивні дії самих банків, що сприяють зростанню проблемних кредитів і полягають у нехтуванні базовими правилами ризик-менеджменту). У результаті зроблено висновок, про необхідність реформування систем управління ризиками кредитування в банках України. Цінність дослідження. Як шлях вирішення проблем управління ризиками кредитних операцій в банках України автором надано рекомендації з удосконалення бізнес-процесів кредитного моніторингу і безпосередньо заходи з підвищення вмотивованості і персональної відповідальності персоналу банку. Впровадження в практику банків пропонованих заходів має позитивно вплинути на ефективність праці окремих експертів і територіальних підрозділів, а також знизити рівень зловживань і шахрайств з боку персоналу банку, підвищити рівень контролю за діями працівників і рівень їх персональної економічної і соціальної відповідальності. Research objective. The aim of the study is to analyze the real level of bank credit risks in Ukraine, identify their main factors, and provide recommendations on improving the credit risks management in banks. Methodology. In the process of research, information on the quality of credit assets of Ukrainian banks and the level of credit operations risks was analyzed and systematized using the methods of analysis, synthesis and graphing presentation. Based on comparison and deduction methods, the article concludes on the bank lending situation in Ukraine, identifies causes of poor quality of assets, and proposes the problem solutions. Findings. The result of the current trends analysis in the banking sector in Ukraine proves that there is no real recovery of bank lending over the past 5-7 years. Instead, the fact of the constant deterioration in assets at the level of individual banks and banking system as a whole is established. The study reveals that a significant impact is produced by both exogenous factors (low market conditions and almost a crisis situation in most sectors, which entails low borrowing capacity and significant uncertainty concerning granted loans) and internal factors (the behavior of banks, which causes the growth in nonperforming loans and ignoring of basic rules of risk management). As a result, it is concluded that there is a need to reform credit risk management systems in Ukrainian banks. Value Added. As a way to solve the problems of credit risk management at Ukrainian banks, the author provided recommendations for improving business processes of credit monitoring, and direct measures to enhance motivation and personal responsibility of the bank staff. The introduction of the proposed measures to the banking practice should positively influence the efficiency of individual experts’ work and territorial units, as well as reduce the level of abuses and fraud by the bank staff, increase the level of control over the employee’s activity and the level of their individual economic and social responsibility.
Description
Keywords
кредитні операції банків, кредитний ризик, проблемні кредити, управління кредитним ризиком, мотивація персоналу, bank lending, credit risk, non-performing loans, credit risk management, motivation of staff
Citation
Охрименко І. Б. Ризики банківського кредитування в Україні: чинники, реалії та напрямки удосконалення управління / Охрименко Ірина Борисівна // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 2. – С. 159–176.