Іноземний капітал в банківській системі України

No Thumbnail Available
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Дисертаційна робота присвячена питанням входження і ефективного функціонування іноземного капіталу в банківській системі України. З позиції теорії та методології фінансової науки, розкрита роль, етапи та форми входження іноземного капіталу до вітчизняної банківської системи. Запропоновано авторське визначення «банку з іноземним капіталом», як банк у якому хоча б один із його власників є нерезидентом, незалежно від частки участі у статутному капіталі банку (а не тільки 10% та більше як це визначено в сучасному законодавстві). Обґрунтована необхідність розробки, і здійснення комплексу заходів, направлених на зростання капіталізації в середині банківської системи і зміцнення конкурентоспроможності українських комерційних банків. У центрі цієї стратегії повинні знаходитися зміцнення правових інститутів і стабільність регулювання, стимулювання зростання ефективності і надійності банків, зниження витрат, оптимізація оподаткування, забезпечення притоку в банківську систему довгострокових інвестиційних ресурсів. Доведена необхідність створення дієвого механізму допуску філій іноземних банків в банківську систему України на індивідуальній основі з більш жорсткими критеріями оцінки репутації інвестора-нерезидента і джерел походження капіталу. Дисертантом запропоновано Національному банку України та Міністерству економіки України в умовах відкриття філій іноземних банків в Україні та враховуючи недостатній рівень кредитування наукоємного сектору економіки, розглянути можливість введення зобов’язань для іноземних банків щодо надання пільгових кредитів підприємствам високотехнологічного сектору економіки. На основі узагальненого світового досвіду дисертантом запропоновано Національному банку України та Верховній Раді України матеріали роботи використати, як загальні рекомендації при підготовці нормативно-правової бази (для регулювання та контролю участі іноземного капіталу в банківській системі України) та для створення Концепції економічної безпеки банківської діяльності.
The processes of globalization in the world of economy and financial system is predetermined by transference of the most positive and negative phenomena of the outer world in the Ukrainian terms. It will influence the development of financial and banking systems in our country. The concentration of capital and finding the ways of its increasing and saving from inflation were the basic factors, which urged the processes of globalization. The author researched some theoretical and practical aspects of spreading of the expansion presence of foreign bank capital in the Ukrainian’s banking market. One of the major tasks is the defenition of the optimum share of foreign capital in the capital structure of the Ukrainian banks. The object of our dissertation is to investigate the basis of foreign capital and its role and significance; to analyze the problems and perspectives of development bank of foreign capital in Ukrainian. In the first chapter of my dissertation we have to open the main role of banking capital and banking resources, the classification of banking capital, the general conditions and different theoretical opinions. In the same chapter one of the major task is to give the determination of capital concentration. The capital concentration and searching the ways of its increase and saving from inflation are the basic factors, which have influenced the processes of globalization. In the second chapter we have to analyze the activity of the Ukrainian Banking System with foreign capital. Foreign banks credits and deposit operation, their relations with the government of Ukraine, the National bank of Ukrainian, International Financial Structures and participants of the business . In the third chapter of my dissertation one considers the method of determination of the optimum part of foreign capital in the banking system. Also we must examine how the banks with foreign capital in Central and East Europe develop. One of the most important tasks is the development of the real practical recommendations for defining the optimum part of foreign capital in the structure of capital of the Ukrainian banks, which would create a healthy competition for national banks and integration of the national financial banking system in the world financial space and would not destroy its stability. The presence of banks with foreign capital in the Ukrainian banking system meets the interests of development of the national financial system, contributes to the involvement of foreign investments, to the expansion of resource base, social and economic development. At the same time the attention should be paid to the number of financial risks that can (result into) bring to the loss of sovereignty in the sphere of monetary policy. That is why the solution of such a question as forms and scales of foreign bank capital expansion on the domestic market of bank services will influence the: social and economic development of the country, the increase of national competitiveness and economic security. That is why the research of the influence of foreign capital on the work of the financial Ukrainian system is actual.
Диссертационная работа посвящена исследованиям вхождения и эффективного функционирования иностранного капитала в банковской системе Украины. С позиции теории и методологии финансовой науки, раскрыта роль, этапы и формы вхождения иностранного капитала в отечественную банковскую систему. Предложено авторское определение «банка с иностранным капиталом», как банк в котором хотя бы один из его владельцев является нерезидентом, независимо от доли участия в уставном капитале банка (а не только 10% и более как это определено в современном законодательстве). Обоснована необходимость разработки, и осуществления комплекса мер, направленных на рост капитализации в середине банковской системы и укрепления конкурентоспособности украинских коммерческих банков. В центре этой стратегии должны находиться укрепления правовых институтов и стабильность регулирования, стимулирования роста эффективности и надежности банков, снижение затрат, оптимизация налогообложения, обеспечение притока в банковскую систему долгосрочных инвестиционных ресурсов. Доказана необходимость создания действенного механизма допуска филиалов иностранных банков, в банковскую систему Украины на индивидуальной основе, с более жесткими критериями оценки репутации инвестора-нерезидента и источников происхождения капитала. Диссертантом предложено Национальному банку Украины и Министерству экономики Украины в условиях открытия филиалов иностранных банков в Украине и учитывая недостаточный уровень кредитования наукоемкого сектора экономики, рассмотреть возможность введения обязательств, для иностранных банков о предоставлении льготных кредитов предприятиям высокотехнологичного сектора экономики. На основе обобщенного мирового опыта диссертантом предложено Национальному банку Украины и Верховной Раде Украины материалы работы использовать, как общие рекомендации при подготовке нормативно-правовой базы (Для регулирования и контроля участия иностранного капитала в банковской системе Украины) и для создания Концепции экономической безопасности банковской деятельности.
Description
автореферат дисертації
Keywords
іноземний капітал, кредитна експансія, філії іноземних банків, лібералізація умов допуску іноземного капіталу, foreign capital, credit expansion, branches of foreign banks, liberalization of access of foreign capital, иностранный капитал, капитализация, кредитная экспансия, филиал иностранных банков, либерализация условий доступа иностранного капитала, регулирование и контроль иностранного капитала в банковской системе Украины
Citation
Осадчий Є. С. Іноземний капітал в банківській системі України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Осадчий Євгеній Сергійович ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2010. – 21 с.