Автореферати дисертацій

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 302
 • Item
  Управління інтегрованим розвитком підприємств у постіндустріальній економіці
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2024) Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна; Швиданенко, Олег Анатолійович
  В сучасних умовах глибоких трансформацій економічних та соціокультурних процесів, відбуваються суттєві зміни у сприйнятті та організації функціонування підприємств. Перехід до постіндустріальної економіки визначається необхідністю адаптації бізнесу до нових умов, де знання, інновації та інтеграція ресурсів набувають пріоритетного значення. У контексті цього процесу виникає важлива проблема - ефективне управління інтегрованим розвитком підприємств, яке вимагає поглибленого дослідження та розробки нових методологічних підходів та інструментів. Метою даної дисертаційної роботи є систематизація та концептуалізація основних аспектів управління інтегрованим розвитком підприємств у постіндустріальній економіці. Дослідження спрямоване на розкриття ключових факторів, яківпливають на успішну інтеграцію бізнес-процесів, ресурсів та стратегічних напрямів розвитку в умовах ринкової конкуренції та швидкозмінних технологічних трендів. Додатковою метою є розробка конкретних інструментів та рекомендацій, які забезпечать практичну реалізацію запропонованих підходів у реальних умовах діяльності підприємств. In the current conditions of profound transformations in economic and socio-cultural processes, significant changes are taking place in the perception and organization of enterprise functioning. The transition to a post-industrial economy is determined by the necessity for businesses to adapt to new circumstances, where knowledge, innovation, and resource integration take on a paramount importance. In the context of this process, an important issue arises - the effective management of integrated enterprise development, which requires in-depth research and the development of new methodological approaches and tools. The aim of this dissertation is to systematize and conceptualize the key aspects of managing integrated enterprise development in the post-industrial economy. The research is directed towards uncovering the pivotal factors that influence the successful integration of business processes, resources, and strategic directions within the conditions of market competition and rapidly changing technological trends. An additional objective is to develop specific instruments and recommendations that will ensure the practical implementation of the proposed approaches in the real operational environment of enterprises.
 • Item
  Фіскальний механізм регулювання інвестиційних процесів
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-05) Руденко, Вікторія Василівна; Rudenko, Viktoriia; Мельник, Віктор Миколайович
  Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних домінант функціонування фіскального механізму регулювання інвестиційних процесів та розробленню науково-практичних рекомендацій щодо покращання фіскальних можливостей активізації інвестиційної діяльності усіх економічних агентів. The dissertation is devoted to the substantiation of the theoretical and methodological dominants of the functioning of the fiscal mechanism for regulating investment processes and the development of scientific and practical recommendations for improving the fiscal possibilities of activating the investment activity of all economic agents.
 • Item
  Глобальні імперативи зеленої економіки у парадигмі сталого розвитку
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-11) Чала, Вероніка Сергіївна; Chala, Veronika; Лук'яненко, Дмитро Григорович
  У дисертаційній роботі на глибокому системному рівні розкрито генезис та еволюцію теорії сталого розвитку як концептуальної реакції на виклики індустріальної епохи та проаналізовано місце зеленої економіки у постіндустріальному форматі глобального економічного розвитку. На основі комплексного бенчмаркінгу варіативних національних моделей зеленої економіки (традиційної, перехідної, адміністративної, планової, ринкової та ідеалістичної) обґрунтовано ключові напрями їх глобалізаційної конвергенції як основи розбудови світової зеленої екосистеми. In the dissertation study, the genesis and evolution of the theory of sustainable development as a conceptual response to the challenges of the industrial era has been revealed at a deep systemic level, as well as the place of the green economy in the post-industrial format of global economic development has been analyzed. On the basis of complex benchmarking of variable national models of the green economy (traditional, transitional, administrative, planned, market and idealistic), the key directions of their globalization convergence as the basis for the development of the world green ecosystem have been substantiated.
 • Item
  Глобальні імперативи розвитку смартекономіки
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Унінець, Ірина Михайлівна; Uninets, Iryna; Орєхова, Тетяна Вікторівна
  У дисертаційній роботі обґрунтовано новий науковий напрям – концепцію розвитку смартекономіки, її сутності, імперативів та форм прояву у глобальному середовищі, а також визначено ключові напрями відновлення економіки України на засадах смартекономіки. Визначено, що трансформація економічного базису сучасного суспільства супроводжується зростанням уваги до проблем розвитку особистості, навколишнього середовища, збереження довкілля та, водночас, появою нових інститутів управління. Здійснено міжкраїнову компаративну оцінку розвитку смарт міст в різних регіонах світу. Виявлено та окреслено найбільш впливові фактори успішності розвитку смарт міст. Розроблено і апробовано факторну модель оцінки розвитку смартекономіки на країновомурівні. Оцінено сучасну практику розвитку смарт міст в Україні. Сформульовано стратегічні пріоритети та механізми реалізації концепції смартекономіки в умовах післявоєнного відновлення України. The dissertation substantiates a new scientific direction - the concept of the development of smart economy, its essence, imperatives and forms of manifestation in the global environment, and also defines the key directions of the recovery of the economy of Ukraine on the basis of smart economy. It was determined that the transformation of the economic basis of modern society is accompanied by an increase in attention to the problems of personality development, the environment, environmental preservation and, at the same time, the emergence of new management institutions. An international comparative assessment of the development of smart cities in different regions of the world was carried out. The most influential factors of the success of the development of smart cities are identified and outlined. A factor model for assessing the development of the smart economy at the national level has been developed and tested. The modern practice of developing smart cities in Ukraine was assessed. The strategic priorities and mechanisms for implementing the concept of smart economy in the conditions of Ukraine's post-war recovery are formulated.
 • Item
  Глобальна парадигма розвитку людського капіталу
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023) Кузнецова, Наталія Богданівна; Kuznetsova, Nataliia; Каленюк, Ірина Сергіївна
  У дисертаційній роботі на концептуальному рівні досліджено парадигмальні засади системних трансформацій людського капіталу, сучасні процеси його становлення та розвитку у глобальному економічному середовищі. Проаналізовано сучасні тренди глобалізації, диджиталізації, інтелектуалізації та креативізації та обґрунтовано їх трансформуючий вплив на світогосподарські процеси. Ключовим чинником сучасних трансформацій, в контексті глобальної парадигми економічного розвитку, визначено інтелектуалізацію господарських процесів, яка в силу її всеохоплюючого впливу вносить революційні зміни у розвиток світової економіки та забезпечує якісний характер змін глобальної економічної системи, у тому числі зумовлених новою якістю людського капіталу. Доведено, що процес інтелектуалізації формує основи для масштабної креативізації господарських систем і бізнес-процесів та знаходить свій прояв у новому сучасному тренді – креативізації, базовим елементаом якого є креативність, яка в свою чергу, формує основу для розвитку креативного підприємництва та масштабується у культурних і креативних індустріях. Визначено сутність креативізації, досліджено форми її прояву та глобальний вплив на світову економіку. Обгрунтовано трансформуючий вплив диджиталізації на розвиток світового суспільства, зокрема на людський капітал, працю, освіту, ринки, виробництво. The dissertation investigates paradigmatic foundations for systemic transformations of human capital, modern processes of its formation and development in the global economic environment at the conceptual level. Modern trends of globalization, digitalization, intellectualization, and creativity are analyzed and their transformative impact on global economic processes is substantiated. The key factor of modern transformations, in the context of the global paradigm of economic development, is the intellectualization of economic processes, which, due to its all-encompassing influence, brings revolutionary changes to the development of the world economy and ensures the qualitative nature of changes in the global economic system, including those caused by the new quality of human capital. The process of intellectualization is proved to form the basis for the large-scale creativization of economic systems and business processes and find its manifestation in a new modern trend called creativization, the basic element of which is creativity that, in turn, forms the basis for the development of creative entrepreneurship and is scaled in cultural and creative industries. The essence of creativity is determined, the forms of its manifestation and global influence on the world economy are investigated. The transformative impact of digitalization on the development of world society, in particular on human capital, labor, education, markets, and production, is substantiated.
 • Item
  Публічне адміністрування професійної освіти в Україні
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-04-28) Чиж, Богдан Ігорович; Chyzh, Bohdan; Чиж, Богдан Игоревич; Кузьменко Оксана Володимирівна
  У дисертації здійснено комплексне та системне дослідження публічного адміністрування професійної освіти в Україні. Визначено, що професійна (професійно-технічна) освіта - це комплекс педагогічних та організаційних заходів, передбачених нормативно-правовими актами, що застосовуються публічними органами адміністрування та спеціальними закладами освіти, спрямованих на забезпечення суб’єктами освітніх послуг отримання знань, умінь та навичок в обраній галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури. Доведено, що сучасна модель управління у сфері професійної освіти повинна враховувати наступні особливості: 1) інтегруватися з ринком праці та вимогами роботодавців в кваліфікації і професійних якостях фахівців; 2) сприяти впровадженню дуальної форми професійної освіти; 3) враховувати особливості економічного розвитку кожного адміністративно-територіального регіону та їх потреби в певних категоріях фахівців; 4) здійснюватися за принципом «паритетного» управління; 5) розширювати можливості доступу та програм заохочення здобувачів до соціального розвитку шляхом здобування професійних знань, умінь та навичок, підвищення престижності професійної освіти; 6) сприяти розширенню автономії закладів професійної освіти; 7) запроваджувати децентралізовані моделі управління професійною освітою. Обґрунтовано важливість запровадження прийнятного для України міжнародного досвіду публічного адміністрування професійної освіти: практики країн Європейського Союзу здійснення професійної освіти на засадах Болонського процесу з дотриманням принципів Копенгагенської конвенції; дуальної форми професійного навчання та професійної перепідготовки (США, Великобританія, Канада, країни Європейського Союзу); визначення професійної кваліфікації викладачів (Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди, Данія); децентралізованого управління професійно-технічними навчальними закладами (Франція); функціонування «виробничих шкіл» (Данія); ведення Центрального реєстру професійних курсів (Нідерланди). In the dissertation, a comprehensive and systematic study of the public administration of professional education in Ukraine was carried out. It is argued that the state policy is the basis of the program for determining the vital activities of society, aimed at the progressive development of spheres and branches of public administration, aimed at the progressive development of the state and society as a whole. State educational policy is a structural part of the general state policy, which defines the purpose, tasks, objectives, directions of activity of the public administration in the field of education, aimed at the development of education with the aim of improving literacy and culture of the population. It is noted that the normative legal regulation of professional education is a system of legal norms of different legal force that regulate social relations arising from the functioning and development of the system of professional (vocational and technical) education, creating conditions for the professional self-realization of an individual and ensuring the needs of society and state in skilled workers. It is asserted that the public administration as a subject of public administration of vocational education in Ukraine is a system of subjects that have their own or delegated powers in the field of vocational education, with the aim of reforming it and increasing its prestige, taking into account the needs of the labor market in training, retraining and promotion qualifications of specialists. It has been proven that the modern management model in the field of professional education should take into account the following features: 1) integration with the labor market and the requirements of employers in the qualifications and professional qualities of specialists; 2) promote the introduction of a dual form of professional education; 3) peculiarities of the economic development of each administrative-territorial region and their needs in certain categories of specialists; 4) the principle of "parity" management, i.e. redistribution of functions and powers between central and local education management bodies; 5) expansion of access opportunities and programs to encourage students to social development by acquiring professional knowledge, abilities and skills, increasing the prestige of professional education; 6) assistance in expanding the autonomy of vocational education institutions; 7) introduce a decentralized model of management of professional education, which involves a significant limitation of the functions of central executive bodies, as well as a clear definition of the basic goals of general and professional education and directions of its development. It was determined that the importance of public-private partnership within the framework of public administration of vocational education in Ukraine is as follows: 1) the economic and material and technical burden on vocational and technical institutions is reduced; 2) introduction of regulatory proposals in the field of professional and technical education; 3) participation in the development of the state standard of professional education, qualification characteristics, methodical materials; 4) provision of practice bases, implementation of innovative technology and European approaches to learning in the educational process; 5) assistance in the development of an inclusive environment and further employment of persons with disabilities; 6) implementation of international practices in professional training, involvement of highly qualified specialists; 7) modernization of the base of professional and technical training due to the involvement of the private sector; 8) update of methodological and software of vocational training institutions. Public-private partnership in the field of professional education is a contractual form of interaction between vocational and technical education institutions and the private sector with the aim of diversifying the sources of education financing, introducing innovations into the management system of the institution and the implementation of the educational process, improving the quality of educational services and the material and technical base, increasing the quality indicators of vocational education recipients, etc. When studying the international experience of public administration of professional education, it should be noted that the countries of the European Union are united in their vector for the implementation of professional education based on the principles of the Bologna process, in compliance with the principles of the Copenhagen Convention. The governments of the USA, the countries of the European Union, and Canada prefer a dual form of professional training and professional retraining. Vocational training teachers in these countries are divided into two categories: teachers of basic subjects and teachers of special subjects. When determining the professional qualifications of a teacher, preference is given not to the presence of a scientific degree and publications, but to professional experience and the level of professional qualifications. In France, the management of vocational and technical educational institutions is based on the principle of decentralization. There are so-called "production schools" in Denmark. The experience of the Netherlands, where the Central Register of Professional Courses operates, is interesting.
 • Item
  Мобільність в системі людського капіталу: методика оцінювання та напрями активізації
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-05) Білик, Ольга Миколаївна; Bilyk, Olha; Билык, Ольга Николаевна; Грішнова, Олена Антонівна
  Дисертацію присвячено розробці теоретико-методичних і прикладних засад дослідження мобільності з точки зору теорії людського капіталу та обґрунтуванню практичних рекомендацій щодо активізації мобільності населення з метою розвитку і збереження національного людського капіталу. Сформовано авторський підхід до розуміння сутності понять «мобільність» і «міграція» у контексті теорії людського капіталу. Визначено зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на активізацію індивідуальної мобільності. Запропоновано систему абсолютних та відносних показників, які характеризують реалізовану мобільність як актив людського капіталу. Розроблено та апробовано методику визначення інтегрального індексу реалізованої мобільності населення, яка ґрунтується на визначенні рівня реалізації ключових напрямів людської мобільності, а саме, освітньої, професійно-кваліфікаційної, інтелектуальної та територіальної мобільності населення. Удосконалено методику оцінювання ефективності витрат на трудову міграцію як інвестицій в людський капітал, в якій значно розширено коло можливих прямих і непрямих матеріальних та моральних витрат і зисків. Визначено пріоритети державної соціальної політики щодо розвитку і збереження національного людського капіталу через обґрунтування основних напрямів активізації мобільності населення. Розроблено організаційно-економічне та ресурсне забезпечення активізації мобільності населення України. The thesis is devoted to the development of the theoretical, methodological and applied research principles of mobility in the system of human capital theory, to the argumentation of practical recommendations in relation to activation of population’s mobility with the purpose of development and preservation of national human capital. The author proposes her own understanding of essence of concepts «mobility» and «migration» in the context of human capital theory. She identifies external and internal factors influencing individual mobility intensification. The system of quantitative and relative indexes characterizing the realized mobility as the asset of human capital is offered. In the thesis the author develops and approves the method of determination of population realized mobility integral index, which is based on determination of level of realization of human mobility key trends such as educational, professional qualification, intellectual and territorial mobility of the population. The method of the efficient evaluation of charges on labor migration as human capital investments is improved. The author has increased the circle of possible direct and indirect financial and moral charges and benefits. The author clearly determinates the main priorities of public social policy in relation to the national human capital development and preservation through the argumentation of basic directions of activation of the population mobility. Organizational, economic and resourcing providing for the population mobility activation in Ukraine is developed. Диссертация посвящена разработке теоретико-методических и практических основ исследования мобильности с точки зрения теории человеческого капитала и обоснованию практических рекомендаций по активизации мобильности населения с целью развития и сохранения национального человеческого капитала.
 • Item
  Соціалізація глобальної економіки у парадигмі постіндустріалізму
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2023-11) Чалюк, Юлія Олексіївна; Chaliuk, Yuliia; Чалюк, Юлия Алексеевна; Кириленко, Володимир Іванович
  У дисертації наведено теоретичне узагальнення і подано нове вирішення наукового завдання з виявлення актуальних проблем, загроз і викликів, можливостей і тенденцій соціалізації глобальної і національних економічних систем за умов переходу на постіндустріальну парадигму розвитку. Перед міжнародною економікою постає потреба у подоланні загроз і асиметрій розвитку соціальної сфери, забезпеченні соціального захисту населення. Згідно з цим завданням відбувається трансформація глобальної і національних економічних систем у напрямі посилення соціальної складової. У результаті порівняльного аналізу і зіставлення історичних етапів та еволюції теоретичних підходів доведено, що наукова проблематика соціалізації глобальної економіки збігається з поширенням постіндустріальної парадигми і формувалася у руслі її розвитку. The Dissertation provides a theoretical generalization and presents a new solution to the scientific challenge of identifying current problems, threats and challenges, opportunities and trends of socialization of Global and National economic systems under the conditions of transition to a post-industrial paradigm of development. The International economy faces the need to overcome threats and asymmetries in the development of the social sphere, ensuring social population protection. According to this challenge, Global and National economic systems are being transformed in the direction of strengthening the social component. As a result of the comparative analysis and comparison of historical stages and the evolution of theoretical approaches, it is proved that the scientific problem of global economy socialization coincides with the spread of the post-industrial paradigm and was formed in the course of its development.
 • Item
  Управління розвитком підприємства: інформаціологічний контекст (теоретико-методичні аспекти)
  (Київський національний економічний університет, 2005) Решетняк, Тетяна Іванівна; Управління розвитком підприємства: інформаціологічний контекст (теоретико-методичні аспекти); Решетняк, Татьяна Ивановна; Євдокимова, Ніна Миколаївна
  У дисертації подано комплексне вирішення завдання створення теоретико-методичних засад управління розвитком підприємства, що відповідають дійсній пояснювальній силі системної парадигми економічного мислення. У роботі виявлено методологічні вади наявних концепцій розвитку й управління розвитком підприємства, сформованих у межах сучасних теорій фірми і менеджменту. Запропоновано конструктивний шлях до усунення даних вад: переосмислення феномену підприємства і його розвитку в інформаціологічному контексті. На засадах інформаціологічного підходу запропоновано авторську концепцію та розроблено методологію управління розвитком підприємства, які мають такі переваги: 1) побудовані згідно до вимог теоретичної універсальності; 2) вирішують проблему вибору загального критерію розвиненості підприємства, яким визнається його надійність; 3) надають дієвий управлінський інструментарій оцінки рівня розвиненості підприємства та визначення способу його підвищення. У дисертації наведено результати наукового експерименту з застосування авторської концепції інформаціологічного управління розвитком підприємства. В ході експерименту розроблено модель інформаціологічного управління розвитком консалтингового підприємства, для побудови якої здійснено структурування надійності консалтингового підприємства, визначено зміст його відмови, запропоновано спосіб визначення достатніх і надмірних здатностей підприємства та управлінські заходи щодо їх гармонізації. The dissertation offers a complex solution of the problem of the conceptual methodological founding creation for the enterprise management, satisfying the real explicating force of a system paradigm of the economical thinking. The methodological shortcomings of the existing conceptions of the enterprise development and management are determined and formulated in the limits of the modern firm theories and management. A constructive way for these shortcomings suppression is offered: recomprehension of phenomena of the enterprise and its development in informatiological context. Basing on the informatiological approach the author’s conception is offered, as well as the methodology of an enterprise development and management is designed which have the following advantages: 1) satisfy the requirements of theoretical universality; 2) solve a problem of the enterprise universal development criteria choosing; 3) give a real management instrument for the enterprise development level estimation and also determine its improvement means. The dissertation realizes a scientific experiment concerning the author’s enterprise informatiological management and development conception implantation. As an object being under the experiment are chosen the enterprises which gratefully characterize the economical activity in the ages of informational society – a consulting firm. In process of the experiment the consulting enterprise informatiological development management model is determined. In the purpose of this model designing the structuring of the consulting enterprise and its product reliability was developed. The measures of the consulting firm sufficiency and acceding abilities harmonization are determined. В диссертации предложено комплексное решение научной задачи формирования теоретико-методических основ управления развитием предприятия, в полной мере соответствующих объяснительной силе системной парадигмы экономического мышления. В работе выявлены методологические недостатки концепций развития и управления развитием предприятия, имеющихся в арсенале современных теорий фирмы и менеджмента. Предложено конструктивное направление научно-теоретического поиска в области экономических исследований, в рамках которого представляется возможным устранение указанных недостатков, - переосмысление ключевых положений теории предприятия и управления в контексте информациологического мировоззрения. На основе информациологического подхода предложена авторская концепция и разработаны методологические принципы управления развитием предприятия, обладающие следующими преимуществами: 1) соответствия требованиям теоретической универсальности и возможности применения в управлении предприятиями любого бизнес-профиля; 2) разрешенности проблемы выбора всеобщего критерия развитости предприятия; 3) определенности управленческого инструментария оценки уровня развитости предприятия и способа его повышения.
 • Item
  Система соціально-професійної реабілітації та працевлаштування інвалідів
  (Донецький національний університет, 2008-11-21) Верховод, Ірина Сергіївна; Verkhovod, Iryna; Верховод, Ирина Сергеевна; Кір’ян, Тетяна Михайлівна
  Дисертацію присвячено удосконаленню теоретико-методологічних основ створення цілісної системи соціально-професійної реабілітації інвалідів і розробці науковопрактичних рекомендацій щодо удосконалення механізму її функціонування. В рамках дослідження теоретико-методологічних основ соціально-професійної реабілітації інвалідів обґрунтовано соціально-економічні та інституціональні передумови інтеграції інвалідів у суспільне життя; розроблено системний підхід до розуміння процесу соціально-професійної реабілітації інвалідів; визначено методологічні принципи результативного функціонування системи соціально-професійної реабілітації інвалідів. Охарактеризовано діючу систему реабілітації інвалідів в Україні; досліджено стан і місце професійної підготовки інвалідів у системі їх реабілітації; проаналізовано динаміку працевлаштування та зайнятості в системі соціально-професійної реабілітації інвалідів. Запропоновано напрямки формування структури механізму створення цілісної системи соціально-професійної реабілітації інвалідів, розроблено пропозиції щодо удосконалення інституціонального та фінансового забезпечення системи реабілітації інвалідів, визначено напрямки удосконалення системи професійної підготовки інвалідів; розроблено заходи щодо стимулювання створення робочих місць для працевлаштування інвалідів. Dissertation is devoted the improvement of theoretical and methodological bases of creation of the integral system of socially-professional rehabilitation of invalids and development of scientific and practical recommendations in relation to the improvement of mechanism of its functioning. Within the framework of research of theoretical and methodological bases of sociallyprofessional rehabilitation of invalids grounded the socio-economic and institutional preconditions of integration of invalids are in public life; approach of the systems is developed to understanding of process of socially-professional rehabilitation of invalids; certainly methodological principles of the effective functioning of the system of sociallyprofessional rehabilitation of invalids. The operating system of rehabilitation of invalids is described in Ukraine; explored consisting and place of professional preparation of invalids of the system of their rehabilitation; the dynamics of employment and employment is analysed in the system of sociallyprofessional rehabilitation of invalids. Directions of forming of structure of mechanism of creation of the integral system of socially-professional rehabilitation of invalids are offered, suggestions are developed in relation to the improvement of the institutional and financial providing of the system of rehabilitation of invalids, certainly directions of improvement of the system of professional preparation of invalids; measures are developed on stimulation of creation of workplaces for employment of invalids.
 • Item
  Глобальна координація стратегій економічного розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03-19) Киян, Єгор Михайлович; Kyian, Yehor; Киян, Егор Михайлович; Гальперіна, Любов Павлівна
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню сутності глобальної координації стратегій економічного розвитку, ідентифікації її основних детермінант, оцінці новітніх тенденцій координації на різних рівнях глобальної економіки, розрахунку її ефективності та обґрунтуванню розробки стратегій сталого економічного розвитку країн у контексті використання переваг координації. У роботі був упорядкований понятійний апарат стосовно терміну «координація». Автором проведена систематизація та класифікація інституціональної архітектури системи глобальної координації. Проаналізовано показники структурної трансформації таких країн як Кенія, Узбекистан, Україна, Аргентина, Польща, Іспанія, Канада, Швейцарія. Автором обґрунтовані сценарії розвитку глобальної координації та визначені тенденції координаційної ролі існуючих глобальних інституцій, особливості та напрямки координації. Надані рекомендації та пропозиції щодо основних пріоритетів стратегії економічного розвитку України задля підвищення ефективності глобальних інструментів координації. The dissertation is devoted to a comprehensive study of global coordination of economic development strategies, identification of its main determinants, assessment of the latest trends in coordination at different levels of the global economy, calculation of its effectiveness and justification of sustainable economic development strategies. The conceptual apparatus concerning the term "coordination" was systematized in the work and the development of the theory of coordination was periodized. The author's interpretation of the content of global coordination of economic development strategies as a process of voluntary coordination of economic development strategies and plans at the national, regional and global levels in the conditions of uncertainty and turbulence of the global environment, which together creates a synergistic effect in solving global problems humanity was given. The study also presents the hierarchy of global coordination and its levels such as information exchange, mutually agreed policies and joint action. An analysis of the reasons for the increasing role of coordination as a new tool after the transition of countries to flexible exchange rates in the first half of the 70's was conducted. It is noted that the key reasons for that can be considered external uncertainty, loss of decision-making capacity within the country and the economic indicators of industrialized countries after the recession of 1974-1975. The author systematizes and classifies the institutional architecture of the global coordination system on the basis of specialization (strategy vectors) of its key agents and identifies hierarchical levels of implementation of coordination policies. A scheme of institutional global coordination interaction was proposed and problems that hinder the effective functioning of global coordination were researched and systematized. Cases from countries such as Kenya, Uzbekistan, Ukraine, Argentina, Poland, Spain, Canada, Switzerland were selected and studied for the dissertation research to analyze the trends of global coordination of economic development strategies. The author also studied the comprehensive coordination of sustainable development strategies at the regional level on the examples of the European Union, the Southern Common Market, the North American Free Trade Agreement, the Common Market of East and South Africa, the Organization for Economic Cooperation. A global coordinated effort to bridge the gap between leaders and outsiders in economic development was assessed. Key indicators of economic, social and environmental development of the countries were selected to assess the relationships. The author singled out and substantiated the indicators of structural transformation, which are increasingly associated with coordination measures to achieve sustainable development of the countries. The research notes that low-income countries remain at risk of lagging behind developed countries, given the gap in the development of technological innovations. It has been proven that countries that have actively used the opportunities of international coordination to ensure sustainable socio-economic development have attracted all available opportunities to improve the technological level of their economies, both official development assistance and various other channels of preferential funding. The author proposed scenarios for the development of global coordination, in particular such as: proactive (horizontal nature of coordination interaction, awareness of the importance of coordination of sustainable development by the governments, modernization of the world institutional architecture), inert scenario (vertical nature of coordination interaction, strengthening of the role of international organizations, downward nature of coordination initiatives, change of leaders of the global influence). The author highlighted the shortcomings of coordination, both at the global level and the problems that international organizations deal with in making coordinated decisions. In order to increase the effectiveness of global coordination efforts at the global level, recommendations were provided regarding coordination levels, decisions of international organizations, fiscal stimulus and innovation, regularity of the coordination process with clearly defined roles, compliance with symmetrical commitments of each party to the coordination agreement. Proposals were made on the main priorities of Ukraine's economic development strategy. Диссертация посвящена комплексному исследованию сущности глобальной координации стратегий экономического развития, идентификации ее основных детерминант, оценке новейших тенденций координации на различных уровнях глобальной экономики, расчета ее эффективности и обоснованию разработки стратегий устойчивого экономического развития стран в контексте использования преимуществ координации. В работе был упорядочен понятийный аппарат относительно термина «координация». Автором проведена систематизация и классификация институциональной архитектуры системы глобальной координации. Проанализированы показатели структурной трансформации таких стран как Кения, Узбекистан, Украина, Аргентина, Польша, Испания, Канада, Швейцария. Автором обоснованы сценарии развития глобальной координации и определены тенденции координационной роли существующих глобальных институтов, особенности и направления координации. Даны рекомендации и предложения по основным приоритетам стратегии экономического развития Украины для повышения эффективности глобальных инструментов координации.
 • Item
  Імперативи глобальної трансформації університетської освіти
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-08-30) Дворник, Ірина Вікторівна; Dvornyk, Iryna; Дворник, Ирина Викторовна; Каленюк, Ірина Сергіївна
  Досліджено імперативи трансформації вищої освіти в парадигмі постіндустріальної економіки знань. Визначено місію і пріоритетність функцій університетів різних типів в сучасному суспільстві, передумови, фактори і особливості їх цифрової трансформації. Здійснено компаративний аналіз діяльності університетів у структурі національних інноваційних систем, оцінено мотивації, масштаби та структурну динаміку інтернаціоналізації і глобалізації університетської освіти. Проілюстровано науково-освітній потенціал України та конкурентність вітчизняних університетів через призму світових рейтингів, запропоновано конкурентну модель їхнього розвитку у мікро-, макро- та глобальному науково-освітньому середовищі. Запропоновано конкурентну модель розвитку українських університетів у освітньому середовищі із врахуванням світових трендів і практик трансформації у форматі відкритих науки, освіти, інновацій, а також – ресурсних (фінансових, демографічних, міграційних) можливостей та обмежень. The imperatives of transformation in higher education in a paradigm of post industrial knowledge economy are being analyzed. The evolution of intellectual capital is being illustrated by means of, firstly identification and positioning in the institutional structure of the knowledge economy, intellectual economy, social and behavioral economy, creative and network economy in accordance to human, intellectual, social, creative and network capital, and secondly, separation of emotional, cultural and reputation capital. Mission and the priority of functions of various types of universities (educational, research, entrepreneur, classic, professional, corporate, governmental, private, mixed, traditional, virtual, combined) in modern society is being shown. Factors and peculiarities of the universities digital transformation as an non-alternative strategy of their further development caused by unprecedented ICT growth in business, regulatory practices, social communications; requirements of constantly digitalizing labor market; non-traditional way of thinking, life and professional values, formats and styles of behaviour of Z-generation; global growing interuniversity competition on mass condition and necessity of higher education economizing, is being analyzed. A comparative analysis of national innovative systems functioning, where the key role belongs to the universities as intellectual capital generators and innovation progress, is performed. We have estimated the motivations, factors, scopes, and structural dynamics of internationalization and globalization in higher education, their prerequisites being academic mobility, transnationalization, digitalization, liberalization of service trade, and migrational regimes). It has been demonstrated that as a result of digitally based informatization, professional standardization, cross-cultural unification, establishment of the world market, there happens an establishment of a global market for educational services with key actors here being world class research and for profit universities. We have proposed ways of identifying the most productive forms of commercialization of research and educational activities of universities in the concept of strategic partnership ‘science - business - education’ start-ups, venture funds, and enterprises, consortiums, centers for shared use databases, business consulting, mutual social projects. Along with an increase in sources and amount of financing, strengthening of the cooperation with business, improving the positive image and brand, we have demonstrated the possibilities for obtaining a network effect based on the realization of mutual intellectual property rights and establishment of network capital as a result of a cooperation between local, national, and global teams, partnerships, associations, communities. We have identified the determinants of effective strategies for quality assurance of higher education within the coordinates of inner and outer (global) systems and their monitoring, and evaluation (American Quality Award Malcom Baldrige, European Excellence Model EFQM) - innovativeness, resources availability, transparency, digital adaptivity. We have demonstrated the research and education potential of Ukraine through world ratings (human development, innovations, network readiness, economic freedom, easiness of doing business, perception of corruption and global competitiveness) and national higher education systems and universities (according to QS and THE). We have identified micro- and macro problems of development of national university education and proposed ways and measures of addressing them. We have proposed a competitive model for the development of Ukrainian universities in the educational environment taking into account world trends and practices of transformations in the format of open science, education, innovations, as well as - resource (financial, demographic, migrantional) possibilities and restrictions. We have identified the following organizational principles and factors of their international competitiveness: concentration of talents, academic quality, effective research and development, integration of scientific research and teaching, diversified financing, entrepreneurship motivation, behaviour and culture, developed education and research and entrepreneurship infrastructure.
 • Item
  Регулювання арт-бізнесу в креативній економіці ЄС
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-05-07) Диндар, Антон Сергійович; Dyndar, Anton; Дындар, Антон Сергеевич; Чужиков, Віктор Іванович
  У дисертації обґрунтовано методологію дослідження арт-бізнесу в глобальній економіці,систематизовано умови, фактори та механізми регулювання креативної бізнес-діяльності в ЄС. Розроблено поліструктурну модель регулювання культурно-креативного сектора в ЄС, виявлені напрямки вдосконалення інституційно-регулятивного забезпечення європейського вектора розвитку арт-ринку України. Досліджено генезис розвитку артистичної бізнес індустрії в державах-лідерах. Обґрунтовано ідентифікаційні підходи до аналізу інституційних та секторальних змін на арт-ринку, проаналізовано секторальні та країнові особливості ринку, наведено компаративну характеристику конвергентних процесів розвитку арт-ринків України, Польщі та ЄС, ідентифіковано позиції арт- компаній на європейському ринку креативної індустрії. Обґрунтовано механізми конвергенції секторальних ринків України та ЄС. Охарактеризовано тенденції та особливості інноваційно-креативної кластеризації економічного простору європейських країн та України. The thesis elaborates on the methodology for studying of the art-business in the global economy, systematizes the conditions, factors and mechanisms for regulating creative business activities in the EU. Author developed amultistructural model of regulation of the EU cultural and creative industries, which is a hierarchical complex of institutional and instrumental harmonization of the EU development strategies, the existing legal base of intellectual activity of authors, artists, performers, introduction of special sectoral instruments, as well as a set of complementary regional and local measures. The genesis of the development of the artistic business industry in the leading countries has been uncovered.The criteria for defining the evolutionary stages of artbusiness and models of creative entrepreneurship have been developed based on the principles of historicism, increasing technological sophistication of creative sphere, sectoral diversification and globalization of markets.The author substantiated identification approaches to the analysis of institutional and sectoral changes in the art market, analyzed national and sectoral features of the market. An extended identification model of art-product value chain has been developed. The latter is viewed as a complex mechanism for the transfer of information impulses, based on the growing internationalization of sectoral markets, aesthetic, technological and commercial proposals that have undergone correctional changes via relevant moral, ethical, legal and financial national filters, which provide a high dynamics of production of new ideas, tastes, preferences, and modes of behavior of consumers through both linear transfer of value added and multistructural effects, which, under the conditions of vertical diversification, involvethe introduction of significant changes in the technology of production of corresponding types of creative goods and services. The mechanisms of convergence of creative sectors of Ukraine and the EU have been substantiated, positions of the leading art-companies in the European creative products’ market have been identified. Author provided a comparative research of the convergent processes of the art-markets of Ukraine, Poland and the EU, which includes: selective statistical identification of cultural processes, establishing a correlation between the results of the economic activity of the studied objects and the satisfaction of the cultural needs of the population, the study of the links between the dynamics of GDP per capita and the rate of attendance of art events, which allowed to determine a rather moderate discrepancy between behavior, artistic and taste preferences of citizens and economic results of production. Author developed the innovative-creative model of art-production clustering in Ukraine, which involves implementation of European experience of art-clusters construction, establishing a cluster support platform, selection of suitable locations, a distinct sectoral composition of clusters, creation of additional conditions for the implementation of creative plans, attracting foreign investment in the development and future implementation of creative projects, receiving additional financing from the EU Guarantee Fund, as well as fostering of national and international creative value chains, based on the uniqueness of production, replication and commercialization of art-products. Directions for improving the institutional and regulatory framework of the European development vector of the Ukrainian art market have been identified. В диссертации обоснована методология исследования арт-бизнеса в глобальной экономике, систематизированы условия, факторы и механизмы регулирования креативной бизнес-деятельности в ЕС. Разработана полиструктурная модель регулирования культурно-креативного сектора в ЕС, определены направления совершенствования институционально-регулятивного обеспечения европейского вектора развития арт-рынка Украины. Исследован генезис развития артистической бизнес индустрии в государствах-лидерах. Обоснованы идентификационные подходы к анализу институциональных и секторальных изменений на арт-рынке, проанализированы секторальные и страновые особенности рынка, приведена компаративная характеристика конвергентных процессов развития арт-рынков Украины, Польши и ЕС, идентифицированы позиции арт-компаний на европейском рынке креативной индустрии. Обоснованы механизмы конвергенции секторальных рынков Украины и ЕС. Охарактеризованы тенденции и особенности инновационно-креативной кластеризации экономического пространства европейских стран и Украины.
 • Item
  Міжнародні корпоративні стратегії та бізнес-моделі в будівельній індустрії
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-05-24) Сидоренко, Олександр Михайлович; Sydorenko, Oleksandr; Сидоренко, Александр Михайлович; Лук’яненко, Ольга Дмитрівна
  Дисертація присвячена дослідженню процесів модифікації стратегій і бізнес-моделей транснаціональних будівельних корпорацій в умовах глобальних трендів і викликів. Виявлено сутнісні ознаки й особливості будівництва, показано його інтегративну роль в економічному зростанні і розвитку, визначено економічні, соціальні та цивілізаційні функції, геоекономічні фактори розвитку. Досліджено специфіку технологізації будівельної індустрії у парадигму промислової революції 4.0, тренди і моделі її цифрової трансформації. Здійснено аналіз мотивацій і форм інтернаціоналізації будівельних компаній, процесів транснаціоналізації будівельної індустрії. Значну увагу приділено дослідженню інституційно-регулятивної і організаційної специфік європейського будівельного бізнесу. Розкрито передумови формування, системні риси, функції та принципи функціонування глобального ринку будівельних послуг. Охарактеризовано інноваційні стратегії та бізнес-моделі будівельних ТНК, оцінено потенціал, виявлено проблеми й обґрунтовано напрями інтеграції українських компаній в європейський ринок будівельних послуг. The thesis is focused on the research of the processes of modification of the strategies and business models of the transnational building corporations in the current conditions of the global challenges. The intrinsic features are brought to light, the economic, social, infrastructural, civilizational and cultural functions are determined and the peculiarities of the building as branch of the material production and business sphere are defined, as well as the building industry’s macroeconomic positioning in the modern market system is carried out. The integrative role of the building industry in the economic growth is shown, the influence of the geo-economics factors on its development is highlighted. The manifestations and specifics of the technology industry of the building industry in the paradigm of the Industrial Revolution 4.0 are analyzed. The main attention is paid to the analysis of the trends and models of the building business’ digital transformation, the assessment of the potential “smart” houses” and cities in the process of forming of the global platforms and networks. The motivations, forms, organizational peculiarities and levels of the building companies’ internationalization are analyzed, the specificity of the international management in the construction business is shown. The theoretical models and real processes of transnationalization of the building industry and the corresponding modification of the corporate management are described. The special attention is paid to the building industry in European Union, to the analysis of its scale, dynamics and competitiveness. The institutional, regulatory and organizational peculiarities of the European construction business are investigated. The internationalization level of the leading construction companies of the EU countries is shown, the key motivations and the market restrictions of their international expansion are revealed. The prerequisites of the formation, the features and functions of the global market of the building services are revealed. Its interrelation with the land markets, natural resources, real estate, investments, goods, services market as well as with labor, technologies and innovations markets is shown. It is substantiated that the principles of functioning of the global construction market should become the micro- and macroeconomic effectiveness, the social accessibility and humanitarian orientation, the resource-saving approach, the high technologies, networking and digital adaptability, the internal and international competitiveness of relations, the institutionality and regulatory transparency. The internal, regional and global factors, influencing the global market of construction market are systematized. The innovative strategies of the Transnational building corporations in the landscape of the global business integration are defined. The newest trends of modification of the corporate relations, business processes and models are shown. The competitive advantages of the consumer-oriented, breakthrough and creative strategies and models are illustrated. The scenarios of the digital transformation of the construction business are examined and the highly competitive potential of the Building Information Model is confirmed. The current state of development of the building and construction industry of Ukraine is assessed, its features and key macro- and microproblems are revealed. The potential of the Ukrainian construction industry is revealed and the trends of its integration into the European convergent, high-tech, energy-efficient, environmentally-oriented, institutionalized and standardized market of construction services through the organizational, structural and technological modernization and, above all, through the digital transformation with the consistent implementation in the national legal framework of European rules and standards, is substantiated. Диссертация посвящена исследованию процессов модификации стратегий и бизнес-моделей транснациональных строительных корпораций в условиях глобальных трендов и вызовов. Выявлены сущностные признаки и особенности строительства, показана их интегративная роль в экономическом росте и развитии, определены экономические, социальные и цивилизационные функции, геоэкономические факторы развития. Исследована специфика технологизации строительной индустрии в парадигму промышленной революции 4.0, тренды и модели ее цифровой трансформации. Осуществлен анализ мотиваций и форм интернационализации строительных компаний, процессов транснационализации строительной индустрии. Значительное внимание уделено исследованию институционно-регулятивной и организационной специфик европейского строительного бизнеса. Раскрыты предпосылки формирования, системные черты, функции и принципы функционирования глобального рынка строительных услуг. Охарактеризованы инновационные стратегии и бизнес-модели строительных ТНК, оценен потенциал, выявлены проблемы и обоснованы направления интеграции украинских компаний в европейский рынок строительных услуг.
 • Item
  Глобальна фінансово-інституційна трансформація фондових бірж
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11-15) Зінченко, Федір Анатолійович; Zinchenko, Fedir; Зинченко, Фёдор Анатольевич; Бурмака, Микола Олексійович
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню процесів глобальної трансформації фондових бірж у сучасному фінансово-інституційному форматі їхнього розвитку, виявленню та узагальненню основних тенденцій формування сучасної глобальної фінансової архітектури. У роботі охарактеризовано якісні та кількісні зміни світового ринку цінних паперів на сучасному етапі його розвитку, ідентифіковано зміст та факторність інтернаціоналізації бірж, досліджено сутність глобальної біржової мережевізації. Визначено та проаналізовано сучасні напрями інституційної модифікації фондових бірж як корпорацій, орієнтованих на отримання прибутку для акціонерів. Проведено аналіз та оцінку кон’юнктури, тенденцій та фінансових параметрів світового ринку біржових послуг. Охарактеризовано вплив сучасного ІТ-середовища та процесів диджиталізації на біржову діяльність. Узагальнено європейський досвід побудови та функціонування регульованих ринків фінансових інструментів. Досліджено можливі напрями імплементації європейських практик функціонування організованих ринків в Україні. The dissertation is devoted to a comprehensive study of the processes of global transformation of stock exchanges in the modern financial and institutional format of their development, to identify and summarize the trends prevailing in this field. The thesis describes the qualitative and quantitative changes in the global stock market at the current stage of its development, identifies the content and factors of internationalization of stock exchange activities, investigates the essence of the global stock exchange networking which, due to financial globalization and development of information and communication technologies take form of, firstly, the expansion of own exchange network through the use of transcontinental optical fiber communication channels between world financial centers, and secondly - the integration of networks of several exchanges, which takes various organizational and legal forms. The methodology for analyzing stock exchange internationalization is improved: for this purpose firstly, the geographical structure of the world stock listing by sub-country frequency distribution of foreign listing on 33 stock exchanges of issuers from 72 countries was updated; secondly, the method of calculating the stock exchange internationalization index is proposed, which enables quantitative measurement of the integral level of international activity of a particular stock market and is calculated according to the principle of Transnationality index for multinational companies by UNCTAD as the arithmetic mean of three variables: share of foreign companies stocks in the total number of listed companies, share of foreign stock trading in the total volume of exchange trades and share of foreign members (participants) of the stock exchange in their total number (or for foreign participants share in the total volume of trading on the stock exchange). The current trends of institutional transformation of stock exchanges as profit-oriented corporations are identifies and analyzes, among which is universalization, The letter is broadly manifested in the formation of international universal exchange groups from developed markets, operating in different regions of the world and offering investors a wide range of financial instruments, and in a narrow - gradual leveling of differences between trading venues of various asset classes through the introduction of universal trading, settlement and depository practices based on modern information and communication technologies. The analysis and evaluation of the market conditions, trends and financial parameters of the global stock exchange market are conducted. The influence of modern IT environment and processes of digitization on stock exchange activity is defined, among which the most determining factor today is the spread of the algorithmic, and especially high-frequency trading, which lead to an increase in trading systems bandwidth, i.e. the number of orders which can be processed by the system, drastic shortening of latency time and co-location services. The dissertation summarizes the European experience in building and operating regulated markets for financial instruments. Possible directions of implementation of European practices of organized markets functioning in Ukraine are outlines and proposed. The system of measures to increase the liquidity of the domestic securities market through expansion of investment instruments in its organized segment is proposed, including: first, strengthening the protection of the rights of corporate bond holders and intensifying the processes of issuance of bonds by international financial institutions in Ukraine, second, the liberalization of domestic listing rules (it is much easier for a potential Ukrainian issuer to meet the minimum capital requirements for listing on London or Frankfurt stock exchange then on domestic one), and cross-listing conditions by expanding the list of foreign stock exchanges on which securities of issuers intending to be admitted to circulation in Ukraine should be admitted by Canada, Australia and Switzerland venues; third, the implementation of commodity derivatives. Диссертация посвящена комплексному исследованию процессов глобальной трансформации фондовых бирж в современном финансово-институционном формате их развития, выявлению и обобщению основных тенденций формирования современной глобальной финансовой архитектуры. В работе охарактеризовано качественные и количественные изменения мирового рынка ценных бумаг на современном этапе его развития, идентифицировано содержание и факторность интернационализации бирж, исследована сущность процесса глобальной биржевой сетевизации. Определены и проанализированы современные направления институционной модификации фондовых бирж как корпораций, ориентированных на получение прибыли для акционеров. Проведен анализ и оценка конъюнктуры, тенденций и финансовых параметров мирового рынка биржевых услуг. Охарактеризовано влияние современной ІТ-среды и процессов диджитализации на биржевую деятельность. Обобщен европейский опыт построения и функционирования регулированных рынков финансовых инструментов. Исследованы возможные направления имплементации европейских практик функционирования организованных рынков в Украине.
 • Item
  Інноваційно-технологічні фактори глобального економічного прогресу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-04-21) Бабич, Тетяна Олегівна; Babych, Tetiana; Бабич, Татьяна Олеговна; Лук’яненко, Ольга Дмитрівна
  Дисертація присвячена дослідженню ключових засад і умов, ідентифікації механізмів та моделей взаємозв’язку інноваційно-технологічних факторів та глобального економічного прогресу, а також пошуку та науковому обґрунтуванню практичних рекомендацій щодо успішного та ефективного позиціонування України на глобальному інноваційно-технологічному ринку. У роботі розкрито сутність та систематизовано понятійно-категоріальний апарат економічної глобалізації в процесі еволюції її парадигми. Охарактеризовано сучасні методики оцінювання економічного зростання та прогресу, проведено їх систематизацію та розроблено власний інтегративний індекс глобального економічного прогресу. Обґрунтовано провідну роль інноваційно-технологічного фактору глобального економічного прогресу, ідентифіковано його прогностичні сценарії. Визначено та концептуалізовано економічний формат зміни технологічних укладів. Оцінено сучасний стан та провідні тенденції розвитку глобального ринку технологій, узагальнено ефективні практики комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. Охарактеризовано науково-технологічний потенціал України, виявлено проблеми його адаптації до нових вимог техноглобалізму. Обґрунтовано пріоритети інноваційного розвитку української економіки з концентрацією уваги на можливостях технологічної модернізації її агросектору. Здійснено компаративну оцінку світових практик інституалізації науково-технологічного розвитку та новітніх форм інноваційного підприємництва. Обгрунтовано необхідність створення в Україні чартерних та розумних міст. The thesis is devoted to the research of key principles and conditions, identification of mechanisms and models of interconnection of innovative technological factors and global economic progress, search and scientific substantiation of practical recommendations on the successful and effective positioning of Ukraine in the global innovation and technology market. The paper focuses on the essence of economic globalization as a prerequisite for the formation of a global economic system with the imperative of achieving global economic progress under conditions of permanent turbulence. The concepts of "global economic system" and "global economic progress" are defined. Economic growth is a measure of goods and services value over a certain period of time, and economic progress is a measure of welfare of people in society. Economic growth is the fundamental of the progress of all forms of social life. The global economic system is self-replicating at the level of productive forces, industrial relations and certain aspects of superstructural relations to the extent of compatibility of the composing national economies. The modern methods of estimating economic growth and progress are described and systematized, and the integrative index of global economic progress is developed. The study emphasizes that the new index should be expressed in international dollars, adjusted for purchasing power parity, use data collected by international organizations and available to all countries worldwide, broadly reflect actual modern improvements and give forecast for the future. The fundamental factors and the global economy development tendencies are studied. The model of global economic progress with new variables is conceptualized in the paper. It is mentioned that physical capital is displaced to the periphery of the economic system by a new unlimited resource – intellect and ideas. The ability to set and structure tasks is the most important skill for a person against the background of artificial intelligence distribution. In the context of globalization trends, the competitive success of countries is determined by the ability to develop personal, corporate and national human capital in a global competitive environment. Creation of a proper innovation climate, status and comfort form the preconditions for transformation and intellectual capital serving as a basis for the formation of creative capital in the post-industrial knowledge paradigm. The economic framework of technological changes has been defined and conceptualized. The study substantiates that in terms of economics the technological process is the result of a complex collective process of formation of a new development model facilitating the maximum effectiveness of business practices of various market agents and social progress. It is determined that acceleration of technological progress and strengthening of relations between scientific and technical revolutions caused by internationalization and globalization of research activities resulted in emergence of the first signs of technoglobalism as the process of merging technological systems into the global network of scientific knowledge and ideas, production and commercialization of innovative products back in the first half of the twentieth century. The current status and the global technology market development tendencies are evaluated. The initial results are allocated depending on the relationship between law, rules and innovations: regulation can hinder innovations by imposing the excessive burden on entrepreneurs; legislation and regulation can promote innovation, in particular by abandoning standards, privileges, or helping companies to develop new products and projects on a temporary or permanent basis; regulation may not have a direct impact on innovation and promote them only accidentally, since innovations often occur spontaneously. The potential and problems of adaptation of Ukraine's scientific and technological potential to the new techno-globalization requirements are described. The need of forming the National Agricultural Innovation System in Ukraine as one of the instruments of positioning in the global technology market is substantiated. The comparative estimation of the best world practices of institutionalization of innovation development is carried out. Analyzing the global innovation rankings, the author revealed a clear correlation between the cost of research and development, the level of economic development and the country's place in the global innovation market. The paper specifies that most professions will require the applicants to show completely new qualities and skills that have traditionally been demanded in other industries and were not considered key by 2020: ability to work with large quantities of data and analyze them, visualization and presentation of decisions, development and algorithmization of tasks. The latest forms of innovative entrepreneurship are explored. Sharing economy is a social and economic system based on exchange and sharing of resources and including the following kinds of business: joint production, creation, distribution, trade, consumption of goods and services. The declarative character of importance of development of innovative entrepreneurship in Ukraine is shown. The thesis proposes creation of a charter city in Ukraine as a working mechanism for achieving accelerated innovation development within the framework of implementation of the sustainable economic growth policy. The charter city can become the basis for building the National Innovation System, by encouraging exchange and transfer of knowledge and successful international practices. Диссертация посвящена исследованию ключевых принципов и условий, идентификации механизмов и моделей взаимосвязи инновационно-технологических факторов и глобального экономического прогресса, а также поиска и научному обоснованию практических рекомендаций по успешной и эффективной позиционирования Украины на глобальном инновационно-технологическом рынке. В работе раскрыта сущность и систематизирован понятийно-категориальный аппарат экономической глобализации в процессе эволюции ее парадигмы. Охарактеризованы современные методики оценки экономического роста и прогресса, проведено их систематизацию и разработан собственный интегративный индекс глобального экономического прогресса. Обоснованно ведущую роль инновационно-технологического фактора глобального экономического прогресса, идентифицировано его прогностические сценарии. Определен и концептуализован экономический формат смены технологических укладов. Оценено современное состояние и основные тенденции развития глобального рынка технологий, обобщенно эффективные практики коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. Охарактеризованы научно-технологический потенциал Украины, выявлены проблемы его адаптации к новым требованиям техноглобализма. Обосновано приоритеты инновационного развития украинской экономики с концентрацией внимания на возможностях модернизации ее агросектора. Осуществлена компаративная оценка мировых практик институализации научно-технологического развития и новейших форм инновационного предпринимательства. Обоснована необходимость создания в Украине чартерных и умных городов.
 • Item
  Глобальна конкурентоспроможність національних систем вищої освіти
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-05-19) Сандул, Марія Станіславівна; Sandul, Mariia; Сандул, Мария Станиславовна; Антонюк, Лариса Леонтіївна
  Дисертація присвячена дослідженню умов, чинників та механізмів нарощення глобальної конкурентоспроможності національних систем вищої освіти. У дисертації досліджено концепції національних систем вищої освіти, їх конкурентоспроможності, запропоновано трактування сутності глобальної конкурентоспроможності національних систем вищої освіти. Проведено аналіз сучасних методик міжнародних порівняльних досліджень національних систем вищої освіти. Виявлено ключові детермінанти високого конкурентного статусу національних систем вищої освіти США, країн Європейського Союзу, нових індустріальних країн в умовах економіки знань. Досліджено міжнародну конкурентну диспозицію національних систем вищої освіти. Узагальнено механізми формування і нарощення конкурентних переваг національних систем вищої освіти країн-ключових інноваторів та особливості їхнього розвитку. Обґрунтовано пріоритетні напрями нарощення конкурентоспроможності національної системи вищої освіти України. The thesis is dedicated to a comprehensive study of enhancers, conditions, mechanisms, regularities of the national higher education systems’ global competitiveness. The essence of the concept “global competitiveness of the national higher education systems” is explained as the ability of its entities to provide top quality higher education services and ensure that the university graduates master global competencies, due to universities’ leadership in innovation, entrepreneurship and creative society development as well as their leading role in increasing the intellectual capital and achieving sustainability. Indicators to characterize the global competitiveness of the national higher education systems as based on the suggested definition are substantiated. Ranking of 100 national higher education systems is presented together with a cluster analysis which allowed identifying 3 types of their competitive differentiation: leaders, followers, underperformers. The author highlights leading positions of the USA and the United Kingdom in terms of their higher education systems’ global competitiveness. Higher education development disproportions are studied; it is proven that the asymmetries of higher education attainment levels across countries are decreasing, while those of R&D institutions quality and university-industry collaboration in research remain. The author investigates contemporary higher education strategies’ key priorities of the top innovator countries and summarizes their main target directions, which include: increasing the academic mobility, development of effective instruments for sharing best practices; creating attractive environment for international students; adding value for the economy through strengthening cooperation within national innovation systems in R&D, foresight of future demands, joint innovation; enhancing the quality management systems and development of innovative educational methods and technologies through taking advantage of student-centered approach, dual learning, online learning, project-based learning, gamification, digitalization etc. aiming at development of global competencies of the future, and making qualitative higher education available to wider society in order to bridge the skill gaps; diversification of funding sources; optimization of universities’ management and organizational structures in order to enhance efficiency. Models of world-class universities development are studied and their key features are summarized: universal (increased financing, diversification of the income sources, high concentration of talent, effective university management) and specific: of the American model (autonomy, professional management, internationalization), European (mobility, networking, system-level regulation, higher education quality systems’ unification), Japanese (focusing research and teaching on the national economy needs, comparatively low level of internationalization) and Chinese model (governmental support, centralization, hierarchy, directive management, academic mobility). The author suggests definition of world-class universities as global centers of intellectual leadership, innovation activity and entrepreneurship which concentrate academic and student talent and are deeply integrated into global research networks, generate knowledge, and conduct relevant research. Evolution of the European higher education area is studied; the author summarizes three stages of its development based on criteria of higher education quality assurance systems’ harmonization, institutional convergence and level of regulatory environment diversification. Based on the fundamental concepts of the European Foundation for the Quality Management excellence model the author suggests main strategic directions for enhancing the competitiveness of the national higher education system of Ukraine. These priorities include establishing a comprehensive strategic approach to the development of the national higher education strategy, re-orientation on an investment higher education model, development of an effective higher education quality management system, which requires both profound changes of the higher education institutions organizational culture and enforcement of the independent quality assessment agencies. These actions should be followed by a systemic improvement of the funding schemes, encouraging higher education institutions to network within national innovation system and become a generator of innovations; re-orientation on effective learning techniques and methodologies with regard to project-based learning, student-centered approach and global competencies should be implemented. Диссертация посвящена исследованию условий, факторов и механизмов наращивания глобальной конкурентоспособности национальных систем высшего образования. В диссертации проведено исследование концепций национальных систем высшего образования, их конкурентоспособности, предложено определение сущности глобальной конкурентоспособности национальных систем высшего образования. Проанализированы современные методики международных сравнительных исследований национальных систем высшего образования. Выявлены ключевые детерминанты высокого конкурентного статуса национальных систем высшего образования США, стран Европейского Союза, новых индустриальных стран в условиях экономики знаний. Проведен анализ международной конкурентной диспозиции национальных систем высшего образования. Проведен обзор механизмов формирования и наращивания конкурентных преимуществ национальных систем высшего образования стран-ключевых инноваторов и особенностей их развития. Обоснованы приоритетные направления наращивания конкурентоспособности национальной системы высшего образования Украины.
 • Item
  Глобальні детермінанти розвитку ринків цінних паперів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-05-19) Ананьєв, Микола Юрійович; Ananiev, Mykola; Ананьев, Николай Юрьевич; Мозговий, Олег Миколайович
  Дисертацію присвячено дослідженню глобальних детермінант розвитку ринків цінних паперів на основі авторського концептуального підходу, що включає: ідентифікацію критеріїв, виокремлення моделей ринкової корпоративної поведінки, періодизацію генези відносин і механізмів у сфері цінних паперів. Досліджено теорії ринку цінних паперів, удосконалено понятійний апарат щодо ринку цінних паперів, проведено періодизацію еволюції ринків цінних паперів, виокремлено критерії та ідентифіковано глобальні детермінанти розвитку ринків цінних паперів, здійснено їх комплексний аналіз на основі систем факторів – фундаментальних, інформаційно-технологічних та організаційно-регуляторних. Виявлено новітні виклики гетерогенного світового ринку цінних паперів, наведено механізми їх нейтралізації. Запропоновано напрями реформування регулятивної, нормативної та інфраструктурної архітектури фінансову ринку України для успішної його інтеграції в глобальний фінансовий простір. The dissertation is devoted to the study of the world securities market global determinants on the basis of the author's conceptual approach, which includes: identification of criteria, selection of models of market corporate behavior, periodization of the genesis of relations and mechanisms in the field of securities.. The global determinants of the development of securities markets are characterized by a comprehensive determinative impact that is objective. Among them are digitalization and virtualization, instrumental diversification, comprehensive institutionalization, regulatory unification, crisisness and turbulence. A comprehensive research of securities markets' global determinants is carried out on basis of the systems of factors: fundamental, informational, technological, organizational and regulatory. It is shown that each of these systems covers the relevant set of factors: rational expectations of market participants, social norms, state form, information and communication technologies, model of market regulation, infrastructure arrangement of the market, completeness of legislation and degree of integration into the global financial space. In researching today's challenges of the world securities market, the directions of their neutralization were proposed, in particular: institutional and instrumental. Institutional provides the transition to supranational regulation of the global securities market through the creation of an Inclusive model of global regulation of the financial market, as well as the creation of a balanced model of the global securities market. Instrumental direction includes: effective monetary policy, differentiated interest rates, effective government securities management, active and passive model of interest rates, delineation of clients' operations and own, provide accounting and specific control over systemically important financial organizations. Improved periodization of the development of securities markets in the world economy. Highlighted 6 stages of its development: the ancient market of securities (until the 5th century AD), medieval securities market (period from XI to XV century), formation of elements of the modern securities market (from the XVI - the end of the XVIII century), Internationalization of securities markets (first half of the XIX century - till 1914), strengthening of the state control and regulation (1914-1970), globalization of securities markets (1970 - the beginning of the XXI century).. The neoteric (modern) challenges of the global securities market were investigated and grouped according to the nature of the influence on it: organizational, regulatory, informational, economic, culturological, legal, judicial. As a result of the analysis, the author presents proposals for infrastructure and regulatory adjustments of the parameters of the domestic financial system for its successful integration into the global financial space. The information-integrated model of the financial market's regulation of Ukraine is proposed, which consists of four levels: regulatory; Infrastructure; level of infrastructure's services consumers; level of financial services consumers. It is proposed to create a mega-regulator in the financial market based on the National Bank of Ukraine with a change in its mission, competencies and organizational structure. To coordinate activities in the financial market with other authorities, it is proposed to create - the National Financial Council. To increase the competitiveness of the domestic securities market infrastructure, increase its liquidity, for the convenience of managing your investment portfolio, reduce the value of transactions - an author propose to form a holding company in the form of a public joint stock company, owner of infrastructure objects: the Central Exchange, the Clearing Center and the Central Depositary. In the author's model of the domestic securities market infrastructure is given the possibility of direct access to the stock exchange for individuals and legal entities in order to reduce transaction costs and risks. Proposed to create funds for guaranteeing from illegally loss of money for financial services consumers. Диссертация посвящена исследованию глобальных детерминант развития рынков ценных бумаг на основе авторского концептуального подхода, включающего: идентификацию критериев, выделение моделей рыночного корпоративного поведения, периодизацию генезиса отношений и механизмов в сфере ценных бумаг. Исследованы теории рынка ценных бумаг, усовершенствован понятийный аппарат по рынку ценных бумаг, проведена периодизация эволюции рынков ценных бумаг, выделены критерии и идентифицированы глобальные детерминанты развития рынков ценных бумаг, осуществлен их комплексный анализ на основе систем факторов – фундаментальных, информационно-технологических и организационно-регуляторных. Выявлено новейшие вызовы гетерогенного мирового рынка ценных бумаг, приведены механизмы их нейтрализации. Предложены направления реформирования регулятивной, нормативной и инфраструктурной архитектуры финансового рынка Украины для успешной его интеграции в глобальное финансовое пространство.
 • Item
  Конкурентний розвиток України в новій моделі міжнародного економічного порядку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-09-07) Кулаковський, Кирило Олександрович; Kulakovskyi, Kyrylo; Кулаковський, Кирилл Александрович; Поручник, Анатолій Михайлович
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню механізмів конкурентного розвитку України у глобальному середовищі, а також забезпечення її національної економічної безпеки в умовах нового міжнародного порядку. У роботі ідентифіковано критерії і принципи перерозподілу світової економічної влади в умовах глобалізації, досліджено об’єктивні передумови і фактори формування нового міжнародного економічного порядку, а також визначено його інституційно-економічні параметри. Значну увагу приділено аналізу механізмів реалізації Україною мобілізаційної моделі економічного розвитку у контексті досягнення нею економічної самодостатності та інструментарію реалізації її євроінтеграційної стратегії. Розкрито вплив глобальних та регіональних чинників на економічний розвиток України, а також умови та засоби досягнення державою енергетичної незалежності. Конкретизовано головні напрями забезпечення інвестиційно-фінансової безпеки України в умовах глобальної нестійкості, а також оцінено інноваційно-технологічний ресурс забезпечення високого конкурентного статусу держави. The dissertation is a complex research of mechanisms of competitive development of Ukraine in the global environment as well as the ways to ensure Ukraine’s national economic security in the conditions of the new international order. The work identifies the criteria and principles of world economic power redistribution in the globalised setting, examines objective preconditions and factors of the new international economic order and defines its institutional and economic parameters. The thesis substantiates three variable types of mobilisation model of the national economic development under the new international economic order formation. These types include: internal-autarchic, regional-integrational and global-expansionistic mobilisation models. The mechanisms of realisation of national economic interests through the prism of security criteria are provided for each of these models. A significant attention is given to summarising the theoretic approaches to characterisation of the global imperatives of new international economic order formation based on the criteria of the extent and mechanisms of their influence on the transformational processes. The dissertation also provides a complex analysis of realisation mechanisms of the mobilisation model of Ukraine’s economic development in the context of economic self-sufficiency gained by Ukraine as well as defines the instruments for realisation of European integration strategy of Ukraine. The work considers the key components of realisation of Ukraine’s economic self-sufficiency mobilisation model which involves public administration mechanisms that rest on the principles of smart governance, structural modernisation of the national economy based on innovation and cluster principle, stimulation of the national manufacture and internal market, development of national human resources and social capital. With the impact of global and regional factors on the economic development of Ukraine examined, this dissertation discusses the effect of realisation of the Ukraine–European Union Association Agreement in terms of gaining competitive advantages by domestic manufacturers on the global markets. The author specifies the practical economic value of the unfulfilled potential of the Agreement and describes mechanisms of export activity expansion of domestic entities on the European market as well as the prior areas for activisation of their participation in the fragmented international production of TNCs and global value chains. The strategic priorities of ensuring the energy independence of Ukraine in the context of realisation of European integration strategy are discussed in this work. A particular attention is given to the integration of Ukraine to the European energy market based on the country’s integration to the Eastern European Gas Hub, capacity expansion of domestic underground gas storages and their integration to the European gas networks, and implementation of the four “roadmaps” for cooperation with the EU in the energy domain that imply: nuclear security; convergence of electricity and gas markets; energy supply and carbonic (gas) transit safety; restructuring and privatisation in the sector for coal production and heat energy. Finally, the dissertation analyses the scale of national innovation and technology resources of Ukraine, the competitive position of the country in the international science and technology exchange and the key areas for inclusion of Ukraine to the global innovation, science and technology networks. The author also offers deep insight into systemic problems of the national financial sector and considers key areas of the competitive development of Ukraine. Диссертация посвящена комплексному исследованию механизмов конкурентного развития Украины в глобальной среде, а также обеспечения ее национальной экономической безопасности в условиях нового международного порядка. В работе идентифицированы критерии и принципы перераспределения мировой экономической власти в условиях глобализации, исследованы объективные предпосылки и факторы формирования нового международного экономического порядка, а также определены его институционально-экономические параметры. Значительное внимание уделено анализу механизмов реализации Украиной мобилизационной модели экономического развития в контексте достижения экономической самодостаточности и инструментария реализации евроинтеграционной стратегии. Раскрыто влияние глобальных и региональных факторов на экономическое развитие Украины, а также условия и средства достижения государством энергетической независимости. Конкретизированы основные направления обеспечения инвестиционно-финансовой безопасности Украины в условиях глобальной неустойчивости, а также дана оценка инновационно-технологическому ресурсу обеспечения высокого конкурентного статуса государства.
 • Item
  Імперативи та сценарії формування глобальної валютної системи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10-19) Ковбаса, Владислав Андрійович; Kovbasa, Vladyslav; Ковбаса, Владислав Андреевич; Поручник, Анатолій Михайлович
  Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню сценаріїв трансформації світової валютної системи в умовах наростання її внутрішніх суперечностей. Обґрунтовано парадигмальні засади функціонування глобальної валютної системи, детермінанти її формування, стратегічні цілі та концептуальні засади формування нових інститутів глобальної валютної системи. Охарактеризовано сценарії трансформації світової валютної системи на основі домінування долара США, визначено тенденції та перспективи формування глобальної валютної системи на базі існуючих та запланованих регіональних валютних систем, дано комплексну оцінку альтернативних сценаріїв трансформації світової валютної системи. Визначено необхідні напрями та існуючі тенденції модифікації діючих регулюючих інститутів світової валютної системи. Дано характеристику особливостей інституційної взаємодії світової валютної системи з національними. The Dissertation is devoted to the study of the world monetary system transformation in conditions of the internal systemic contradictions deepening. The paradigmatic principles of the global monetary system functioning, determinants of its formation, strategic goals and conceptual foundations of the new international monetary regulators are substantiated. The author gives the characteristic of the world currency system transformation scenarios that are based on the US dollar dominance, existing and prospective regional currency systems development, and alternatives that refer to the complementary currency systems development, including local currency systems, cryptocurrencies, common exchange systems etc. Necessary directions of the existing international monetary regulators reformation are defined. The Postgraduate gives the characteristic of the institutional interaction of the world monetary system with the national one. The thesis deals with the international currency system, its evolutionary development and future prospects. It provides international settlements and its role continues to grow with the globalization process development. Its proper functioning supports the deepening of international division of labor which significantly facilitates political interrelations between countries and modern economic development. The thesis includes determination of the main historical directions of the world currency system regulation through its evolutionary stages and their specific organizational characteristics. At the same time, different scientific views on the international currency system even broader variety of possible ways to organize it. Examination of the main concepts examination of main concepts and influencers of the monetary theory provides ability to consider unimplemented ideas or to adapt them to current economic conditions. Modern world can be characterized by three main centers of economic power that include the USA, the EU, and China. They are able to compete in the monetary field and the thesis examines leadership prospects of the each one. The author examines the US dollar’s strengths and opportunities. Modern international currency system is based on this currency and this fact leads to the ability of the US dollar to become a standard for the prospective currency system in case of its monetary influence significance. Scenario of the further dollar dominance is defined as the most possible due to its market strength, economic power of the USA, its international influence, military strength etc. The thesis also deals with different regional currency system and examines their economic strength and prospects of their existing or planned common currencies to settle the role of the reserve currency. The EU has significant problems with the financial discipline, debt politics, growth prospects that set the limits to the growth of the monetary role of the euro in short- or middle-term. The other expected and existing monetary unions are much smaller and their abilities to grow are low to predict the growth of the monetary role of the currencies emitted by them. At the same time there are the currencies which monetary role reduced, for example, SUCRE that is emitted by the regional trade bloc Bolivarian Alliance for the Americas. Prospects of the common currency in Asia are also low due to the existence of two world leaders – China and Japan, lack of the financial markets infrastructure in China, absence of the optimal currency zone criteria, and early stage of the common currency project development. Alternative scenarios cover development of different complementary currency systems that may develop on both local and global level. These systems have counter-cyclic nature that helps to support depressive territories or to use them with the aim to develop social projects. Prospects of the institutional structure reform of the world currency system are examined in the thesis. Global monetary system demands new institutions that would provide significant level of currency stability and at the same time proper level of system’s flexibility. Modern monetary regulators also need the reformation continuance in the sphere of introduction of the official role of lender of last resort and redistribution of the countries ability to represent their national interests in the IMF. Диссертация посвящена комплексному исследованию сценариев трансформации мировой валютной системы в условиях нарастания ее внутренних противоречий. Обоснованно парадигмальные основы функционирования глобальной валютной системы, детерминанты ее формирования, стратегические цели и концептуальные основы формирования новых институтов глобальной валютной системы. Охарактеризованы сценарии трансформации мировой валютной системы на основе доминирования доллара США, определены тенденции и перспективы формирования глобальной валютной системы на базе существующих и планируемых региональных валютных систем, дана комплексная оценка альтернативных сценариев трансформации мировой валютной системы. Определены необходимые направления и существующие тенденции модификации действующих регулирующих институтов мировой валютной системы. Дана характеристика особенностей институционального взаимодействия мировой валютной системы с национальными.