Ресурсна база банку як основа забезпечення його фінансової стійкості

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-05-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Підкреслюється важливість дослідження сучасного стану ресурсної бази банку (значення, класифікація, механізм формування) для забезпечення його фінансової стійкості. Досліджуються шляхи подальшого вдосконалення формування ресурсів на рівні окремих банків та банківської системи в цілому.
The article emphasizes the importance of the study of the current state of the resource base of the bank (value, classification, mechanism of formation) to ensure its financial stability. The work explores the ways to further improvement of the resources formation at the level of individual banks and the banking system as a whole.
Подчеркивается важность исследования современного состояния ресурсной базы банка (значение, классификации, механизм формирования) для обеспечения его финансовой устойчивости. Исследуются пути дальнейшего усовершенствования формирования ресурсов на уровне отдельных банков и банковской системы в целом.
Description
Keywords
банківські ресурси, ресурсна база банків, ресурсозабезпечення банку, фінансова стійкість, bank resources, resource base of banks, resource bank, financial stability, банковские ресурсы, ресурсная база банков, ресурсообеспечение банка, финансовая устойчивость
Citation
Чуб П. М. Ресурсна база банку як основа забезпечення його фінансової стійкості / П. М. Чуб, Е. А. Приходько // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 29. – С. 392-405.