Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин на авіатранспортних підприємствах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-06-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті систематизовано нормативно-правове забезпечення колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин у сфері авіаційних перевезень. Проаналізовано стан колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин на авіапідприємствах, що виконують авіаційні перевезення, у 2008—2010 рр., і проблеми у цій сфері, які проявилися протягом 2011—2013 рр. і призвели до банкрутства деяких провідних вітчизняних авіакомпаній.
The regulatory and legal support of collective agreement regulation of social and labor relations in the field of air transport is systematized in the paper. There are analyzed the state of collective agreement regulation of social and labor relations at the air transport enterprises that perform air transportation in 2008-2010 and challenges in this area, which have appeared during 2011-2013, and led to the bankruptcy of some leading domestic airlines.
В статье систематизировано нормативно-правовое обеспечение коллективно- договорного регулирования социально-трудовых отношений в сфере авиационных перевозок. Проанализировано состояние коллективно договорного регулирования социально-трудовых отношений на авиапредприятиях, которые выполняют авиационные перевозки, в 2008—2010 гг., и проблемы в этой сфере, которые проявились на протяжении 2011-2013 гг. и привели к банкротству некоторых ведущих отечественных авиакомпаний.
Description
Keywords
колективний договір, соціально-трудові відносини, авіатранспортне підприємство, сollective agreement, social and labor relations, air transport enterprise, коллективный договор, социально-трудовые отношения, авиатранспортное предприятие
Citation
Шкода Т. Н. Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин на авіатранспортних підприємствах / Т. Н. Шкода // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 1. – С. 194-201.