Особливості інформаційного забезпечення та обліку лізингових операцій в сучасних умовах господарювання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-04-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена дослідженню еволюційного розвитку інформації як необмеженого ресурсу XXI століття. Розглянуто облік лізингових операцій у сучасних умовах господарювання. Запропоновано механізм інформаційного забезпечення діяльності лізингових компаній в Україні.
The article describes the evolution of information as an unlimited resource of the XXI century. It consideres accounting of leasing transactions in modern terms of managing. The mechanism for activities of leasing companies in Ukraine is suggested in the work.
Статья посвящена исследованию эволюции развития информации как неограниченного ресурса XXI столетия. Рассмотрен учет лизинговых операций в современных условиях хозяйствования. Предложен механизм информационного обеспечения деятельности лизинговых компаний в Украине.
Description
Keywords
інформація, лізингова діяльність, процес, облік, інформаційне забезпечення, інформаційна революція, управлінське рішення, управління компанією, information, leasing activity, process, accounting, information management, information revolution, administrative decision, management company, информация, лизинговая деятельность, процесс, учет, информационное обеспечение, информационная революция, управленческие решения, управление компанией
Citation
Коваленко А. Д. Особливості інформаційного забезпечення та обліку лізингових операцій в сучасних умовах господарювання / А. Д. Коваленко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 18. – С. 311–320.