Напрями удосконалення обліку загально виробничих витрат на хлібопекарських підприємствах України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-01-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено проблеми обліку загальновиробничих витрат на хлібопекарських підприємствах України. Запропоновано використання трирівневої моделі розподілу загальновиробничих витрат з метою калькулювання продукції хлібопечення.
The article investigates the problem of accounting the overhead cost in the baking enterprises in Ukraine. It is proposed to use three-level distribution model of overhead cost allocation to calculate bakery products.
В статье исследуются проблемы учета общепроизводственных расходов на хлебопекарских предприятиях Украины. Предлагается использование трех уровневой модели распределения общепроизводственных расходов с целью калькулирования продукции хлебопечения.
Description
Keywords
непрямі витрати, загальновиробничі витрати, облік, розподіл, трирівнева модель, control, indirect charges, overhead costs, account, distributing, three-level model, контроль, косвенные расходы, общепроизводственные расходы, учет, распределение, трехуровневая модель, контроль
Citation
Озеран А. В. Напрями удосконалення обліку загально виробничих витрат на хлібопекарських підприємствах України / А. В. Озеран, Ж. С. Труфіна // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 15. – С.299–300.