Нова якість відносин споживання і виробництва на етапі становлення постіндустріального суспільства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-09-30
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено соціально-економічні чинники, що визначають трансформацію відносин виробництва та споживання на етапі переходу від суспільства масового споживання до постіндустріальної економіки. Проаналізовано механізми взаємоузгодження інтересів виробництва і споживання на різних етапах економічного розвитку.
The article examines socio-economic determinants of transformation of production relations and consumption on the transition from the mass consumption society to the post-industrial economy. The paper analyzes the mechanisms of coordination of interests of production and consumption at different stages of economic development.
В статье исследуются социально-экономические факторы, влияющие на характер трансформации отношений производства и потребления в процессе перехода от общества массового потребления к постиндустриальной экономике. Анализируются механизмы согласования интересов производства и потребления на разных этапах экономического развития.
Description
Keywords
виробництво, споживання, раціоналізація потреб, узгодження інтересів, самообмеження, production, consumption, rationalization of needs, concordance of interest, self-restraint, производство, потребление, рационализация потребностей, согласование интересов, самоограничение
Citation
Кудінова А. В. Нова якість відносин споживання і виробництва на етапі становлення постіндустріального суспільства / А. В. Кудінова // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 27. – С. 14–21.