Методологічний інструментарій управління конкурентоспроможністю послуг підприємств сфери інформаційних технологій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-03-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто методологічний інструментарій вимірювання якості послуг; запропоновано концептуальну модель якості послуг підприємств сфери інформаційних послуг; подано модель SERVQUAL, адаптовану для використання у сфері інформаційних технологій; визначено місце показників безпеки у названій моделі та їх значущість в оцінці конкурентоспроможності послуг підприємств сфери інформаційних технологій.
The article describes the methodological tools for measuring the quality of services, the conceptual model of quality of service enterprises in the sphere of information services, the model of SERVQUAL, adapted for use in the field of information technologies, a place of safety indicators defined in the SERVQUAL model, as well as their importance in the assessment of the competitiveness of enterprises in the sphere of information services technologies.
В статье рассмотрен методологический инструментарий измерения качества услуг; предложена концептуальная модель качества услуг предприятий сферы информационных услуг; представлена модель SERVQUAL, адаптированная для использования в сфере информационных технологий; определено место показателей безопасности в модели SERVQUAL, а также их значимость в оценке конкурентоспособности услуг предприятий сферы информационных технологий.
Description
Keywords
конкурентоспроможність послуг, якість послуг, інструмент SERVQUAL, Gap-модель, competitiveness of services, quality of services, SERVQUAL, Gap-model, конкурентоспособность услуг, качество услуг, инструмент SERVQUAL, Gap-модель
Citation
Проскурня М. Г. Методологічний інструментарій управління конкурентоспроможністю послуг підприємств сфери інформаційних технологій / М. Г. Проскурня // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 32. – С. 145–154.