Кредитування суб’єктів малого підприємництва

Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проведено критичний огляд літератури щодо визначення поняття «кредитоспроможність», визначено основні недоліки кредитування суб’єктів малого підприємництва, розкрито особливість аналізу фінансового стану малих підприємств, визначено умови щодо надання кредиту малим підприємствам, обґрунтовано необхідність державної підтримки мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва.
In the article a critical review is conducted literatures in relation to determination of concept «solvency», certain basic lacks of crediting of small business entities, exposed feature of analysis of the financial state of small enterprises, certain terms in relation to a grant a credit to the small enterprises, grounded necessity of state support of mikrokredituvannya of small business entities.
Description
Keywords
кредитоспроможність, фінансові показники, фінансовий стан, мікрокредитування, рух грошових коштів, фінансові коефіцієнти, власний капітал, оборотність оборотних активів, обіговий капітал, solvency, financial indexes, financial state, mikrokredituvannya, motion of money, financial coefficients, property asset, circulating of circulating assets, floating capital
Citation
Буряк Л. Д. Кредитування суб’єктів малого підприємництва / Л. Д. Буряк, А. М. Павліковський // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26. – С. 325–333.