До питання про сутність і складові поняття «Державне управління регіональним розвитком»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-12-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті висвітлено та проаналізовано погляди сучасних українських науковців до розуміння сутності поняття «державне управління регіональним розвитком». Показано відсутність єдиних методологічних підходів щодо його трактування. Запропоновано, виходячи зі змісту процесу державного управління регіональним розвитком і його об’єктів, використання двох понять — «державне управління регіональним розвитком національної економіки» та «державне управління розвитком регіону».
The article presents and analyzes the ideas of modern Ukrainian scientists on the understanding of the concept of «state management of regional development.» The absence of unified methodological approaches to its rendering is shown. The use of two concepts — «state management of regional development of the national economy» and «state management of the development of a region» is proposed, based on the content of the process of state management of regional development and of its objects.
В статье освещены и проанализированы взгляды современных украинских ученых относительно понимания сущности понятия «государственное управление региональным развитием». Показано отсутствие единых методологических подходов к его трактовке. Предложено, исходя из содержания процесса государственного управления региональным развитием и его объектов, использование двух понятий — «государственное управление региональным развитием национальной экономики» и «государственное управление развитием региона».
Description
Keywords
державне управління, регіональний розвиток, управління регіональним розвитком, державне управління регіональним розвитком національної економіки, державне управління розвитком регіону, state management, regional development, management of regional development, state management of regional development of the national economy, state management of the development of a region
Citation
Тищенко О. П. До питання про сутність і складові поняття «Державне управління регіональним розвитком» / О. П. Тищенко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 29. – С. 161–170.