Випуск № 29

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 39
 • Item
  Теоретичні засади інвестиційного потенціалу суб’єктів господарювання
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-16) Поліщук, Євгенія Анатоліївна
  У статті визначено основні теоретичні підходи щодо інвестиційного потенціалу суб’єктів господарювання. Схарактеризовано його структуру.
 • Item
  Системний підхід до визначення фінансового забезпечення реалізації інноваційних проектів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-22) Диба, Михайло Іванович; Власова, Інна Володимирівна
  У статті розглянуто питання фінансового забезпечення інноваційних проектів суб’єктів господарювання з позиції системного підходу. Це дало змогу розглянути структурні компоненти фінансового забезпечення інноваційних проектів з метою обґрунтування його як цілісної системи.
 • Item
  Ідеї державного регулювання економіки у науково-практичному доробку М. Х. Бунге
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-18) Курбет, Олександра Петрівна; Kurbet, Oleksandra
  У статті розглянуто теоретичне відображення та практичне втілення ідей М. Х. Бунге стосовно державного регулювання економіки за основними напрямами: регулювання підприємницької діяльності, банківської та податкової систем і фабричне законодавство. Визначено доцільність вивчення доробку вченого та можливість його використання у сучасних умовах.
 • Item
  Страхування, як інструмент інвестиційної діяльності аграрних підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-15) Коваль, В. М.; Koval, V.
  Визначено вплив страхування на інвестиційну діяльність аграрних підприємств. Досліджено стан страхування в аграрному секторі України та виокремлено його проблемні аспекти. Запропоновано заходи, що можуть активізувати страхування, як інструмент інвестиційної діяльності аграрних підприємств.
 • Item
  Фіскальні інструменти реалізації екологічних політик постсоціалістичних країн Східної Європи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12) Лещенко, Катерина Андріївна; Leshchenko, Kateryna
  Стаття присвячена дослідженню сучасного етапу розвитку фіскальних механізмів реалізації екологічної політики у постсоціалістичних країнах Східної Європи (на прикладі України, Білорусі, Молдови та Росії), а також проблем і тенденцій їх адаптації до вимог ЄС.
 • Item
  Транспарентність як головний принцип комунікаційної політики центрального банку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-25) Уткіна, Ольга Олексіївна
  Розкрито сутність комунікаційної політики центрального банку та досліджено її роль у проведенні грошово-кредитної політики держави, де значне місце відводиться вивченню принципу транспарентності. Здійснено спробу пояснити взаємозв’язок комунікаційної політики та транспарентності в процесі формування очікувань суб’єктів економіки. Значне місце займає аналіз впливу передбачуваності економіки, довіри населення та репутації монетарного регулятора на ефективність його діяльності.
 • Item
  Основні напрямки формування банками ефективної корпоративної стратегії
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-25) Фурман, Василь Миколайович
  У статті висвітлено особливості формування банками корпоративної стратегії. Запропоновано напрямки побудови банками стратегії по роботі з корпоративними клієнтами.
 • Item
  Інституціональне забезпечення регулювання і нагляду банківської діяльності в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-29) Ходакевич, Сергій Іванович
  У статті розглянуто становлення та проаналізовано сучасний стан системи інституційного забезпечення банківського регулювання в Україні. Розглянуто концептуальні підходи щодо можливості вдосконалення вітчизняної практики організації банківського регулювання.
 • Item
  Державне регулювання страхової діяльності в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-10) Чаплигін, К. М.
  У статті розкрито особливості державного регулювання страхової діяльності в Україні, виокремлено проблеми та запропоновано напрями його удосконалення.
 • Item
  Компенсаційна політика: сутність, виміри та концептуальні положення щодо формування
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-17) Цимбалюк, Світлана Олексіївна
  У статті визначено сутність та основні виміри компенсаційної політики. Стаття містить концептуальні положення щодо формування компенсаційної політики.
 • Item
  Характеристика інвестиційного розвитку України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-10) Михайленко, О. В.; Лось, Ю. І.
  У статі визначено основні напрямки активізації інвестиційного розвитку України, чинники, що характеризують сучасний стан інвестиційної політики в Україні та структура джерел фінансування інвестиційної діяльності; дослідженно структури інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності та за країнами.
 • Item
  Недосконалість податкової системи як фактор тонізації економіки в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-09) Матвійчук, К. А.
  У статті розглянуто сутність і причини виникнення тіньової економіки та її обсяги. Також розглядаються шляхи тінізації економіки та заходи для її протидії. Велика увага приділяється чинникам котрі спонукають уникати та ухилятися від сплати податків. Також було запропоновано деякі заходи з протидії ухилення від оподаткування.
 • Item
  Типологізація регіонів України за рівнем соціального і економічного розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-03) Дмитришин, Л. І.
  У статті розроблено методику типологізації регіонів на основі критеріїв соціального та економічного розвитку, яка дозволила продиференціювати регіони України та сформувати матрицю типологізації регіонів України за рівнем соціального і економічного розвитку.
 • Item
  Економіко-математичне моделювання систем електронного маркетингу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-15) Стець, О. В.; Зеленько, С. М.
  Поширення рекламного повідомлення в мережі Інтернет має свої особливості. Перш за все — це швидкість поширення інформації та аудиторія, яку охопило повідомлення. Наприклад, у соціальних мережах для поширення повідомлення достатньо розмістити його на своїй сторінці і поділитися цією новиною з друзями. Таким чином може бути охоплена надзвичайно велика кількість користувачів соціальної мережі у надзвичайно короткий термін. Поширення рекламного повідомлення в мережі Інтернет чимось нагадує поширення вірусу. Достатньо «інфікувати» певну групу користувачів і далі повідомлення буде розповсюджуватися вже самими користувачами без участі компанії, яка створила це рекламне повідомлення. Стаття присвячена аналізу поширення рекламного повідомлення у соціальній мережі Інтернет та виявлення оптимальної кількості користувачів, «інфікувавши» яких можна стверджувати про «епідемічний» характер поширення рекламного повідомлення. Методика полягає у застосуванні «SIR-моделі поширення епідемії» для вирішення поставленої задачі.
 • Item
  Модель управління запасами горизонтального інтегрованого холдингу за умови стохастичного попиту
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-25) Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetiana; Манжос, Татьяна Васильевна
  Вивчається питання про оптимальний розмір товарного чи виробничого запасу горизонтально інтегрованого холдингу та мінімальні витрати на закупівлю, зберігання і можливу дефіцитність за умови стохастичного попиту. Побудовано алгоритм знаходження такого оптимального розміру замовлення ресурсу та його розподілу по підприємствах холдингу у випадку недостачі через мінімізацію витрат на систему управління запасами.
 • Item
  Когнітивне моделювання як інструмент дослідження туристично-рекреаційного комплексу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-17) Дідик, Л. В.
  У статті вказано на відсутність комплексних системних підходів й адекватного інструментарію аналізу і моделювання процесів функціонування та управління економікою туристично-рекреаційного комплексу. Обґрунтовано концептуальні засади системного дослідження функціонування туристичнорекреаційного комплексу. Запропоновано шляхи поєднання апарату системного аналізу і когнітивного моделювання при дослідженні процесів функціонування та розвитку економіки туристично-рекреаційного комплексу.
 • Item
  Моделювання кількісної оцінки структурних змін шести секторної моделі економіки за видами економічної діяльності в промисловості України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-22) Блудова, Тетяна Володимирівна; Горохова, Олена Миколаївна
  Наведено детальний аналіз структурних змін шестисекторної моделі економіки за трьома основними компонентами наступного виду економічної діяльності — промисловість. Розраховано сукупний індекс структурних змін і представлено його динаміка.
 • Item
  Фінансове забезпечення господарської діяльності суб’єктів малого підприємництва
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-24) Буряк, Леонід Дмитрович; Павліковський, Анатолій Миколайович; Кремпова, Наталія Леонідівна
  У статті розглянуто сутність фінансового забезпечення, проведено критичний огляд в економічній літературі визначень фінансового забезпечення і дано авторське визначення цього поняття стосовно суб’єктів малого підприємництва, обґрунтовано доцільність використання в господарській діяльності суб’єктів малого підприємництва кредитів комерційних банків, визначено оптимальну структуру фінансових ресурсів суб’єктів малого підприємництва.
 • Item
  Розробка та обґрунтування моделі облікового періоду та представлення вихідної узагальненої інформації
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-10) Осмятченко, Володимир Олександрович; Матюха, М. М.
  Обґрунтовано модель облікового періоду, що використовується в програмних засобах автоматизації обліку. Зосереджено увагу на моделі фіксованої періодизації як найбільш виправданої при створенні програмного забезпечення АСБО, приведено умови її реалізації у програмних продуктах. Проаналізовано різні моделі періодизації облікового періоду та представлення вихідної інформації.
 • Item
  Типи фінансової стійкості компаній і методика їх визначення за рекомендованою формою балансу з незначними обсягами запасів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-10) Лахтіонова, Людмила Анатоліївна
  Розглянуто думки вчених-аналітиків стосовно типів фінансової стійкості суб’єктів господарювання у внутрішньому та зовнішньому фінансовому аналізі, надана критична оцінка різним точкам зору з цього питання. Запропонованомваріанти визначення типів фінансової стійкості компанії залежно від специфіки її діяльності. Розроблено та обґрунтовано власну точку зору про типи фінансової стійкості господарюючих суб’єктів на основі абсолютних її показників у зовнішньому фінансовому аналізі для компаній з незначними обсягами запасів відповідно до виду їх діяльності. Пропозиції зроблено на основі рекомендованої удосконаленої форми балансу.