Формування стратегії управління інтелектуальним капіталом підприємства на основі концепції менеджменту знань

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Обґрунтовано необхідність зрушень в системі управління на всіх рівнях в контексті становлення економіки знань. Досліджено особливості стратегії управління інтелектуальним капіталом підприємства. Розглянуто значення та роль інтелектуального капіталу для розвитку підприємств й економічного зростання країни.
The necessity of changes at the management system in the context of knowledge economy is grounded in the article. Aspects of the intellectual capital management strategy are studied. Significance and role of the intellectual capital for enterprises development and national economic growth are considered in the paper.
Обоснована необходимость изменений в системе управления на всех уровнях в контексте становления экономики знаний. Исследуются особенности стратегии управления интеллектуальным капиталом предприятия. Рассматривается значение и роль интеллектуального капитала в развитии предприятий и экономическом росте страны.
Description
Keywords
економіка знань, інтелектуальний капітал, стратегія управління інтелектуальним капіталом, управління знаннями, knowledge economy, intellectual capital, intellectual capital management strategy, knowledge management, экономика знаний, интеллектуальный капитал, стратегия управления интеллектуальным капиталом, управление знаниями
Citation
Василик А. В. Формування стратегії управління інтелектуальним капіталом підприємства на основі концепції менеджменту знань / А. В. Василик // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – № 1. – С. 120–127.