Особливості формування окремих форм фінансової звітності бюджетних установ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-03-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Abstract
У статті розглянуто методичні та організаційні позиції формування фінансової звітності бюджетних організацій. Приділено увагу огляду літературних джерел з даної проблематики. Дано пропозиції з удосконалення змісту звітності.
The article deals with the methodological and organizational position of financial reporting of budgetary organizations. Much attention is paid to the review of the literature on the subject. We give suggestions to improve the content of reporting.
В статье рассматриваются методические и организационные позиции формирования финансовой отчетности бюджетных организаций. Уделяется внимание обзору литературных источников по данной проблематике. Даются предложения по усовершенствованию содержания отчетности.
Description
Keywords
фінансова звітність, фінансовий результат, стандарти, облік, financial statements, financial result, standards, accounting, финансовая отчетность, финансовый результат, стандарты, учет
Citation
Кондратюк І. О. Особливості формування окремих форм фінансової звітності бюджетних установ / І. О. Кондратюк // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 262–268.