Концепція ключових показників ефективності (KPI) в управлінні підприємствами

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто зміст, складові, принципи та організаційно-методичне забезпечення системи управління діяльністю підприємств на основі концепції ключових показників ефективності (KPI). Охарактеризовано сутність, критерії відбору, підходи до визначення та взаємозв’язок KPI із вартісно-орієнтованим управлінням. Досліджено вартісні аспекти стратегічного управління у межах концепції KPI. Наведено роль та вимоги до служби контролінгу у забезпеченні впровадження системи управління ефективністю з використанням KPI.
The article deals with the content, components, principles and organization-methodical supply of the creation of the enterprise activity management system, based on the key performance indicators (KPI) conception. The subject matter, selection criteria and approaches to specification are determined along with correlation of the KPI with the value based management. The value aspects of the strategic management in frame of KPI conception are researched. The role and requirements to the controlling department during the implementation process of the performance management with the usage of the KPI are characterized.
Description
Keywords
ключові показники ефективності, KPI, управління результативністю підприємства, вартісно-орієнтоване управління, чинники вартості, контролінг, key performance indicators, KPI, performance management enterprise, value-oriented management, cost factors, controlling
Citation
Лаврененко В. В. Концепція ключових показників ефективності (KPI) в управлінні підприємствами / В. В. Лаврененко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 26–27. – С. 151–156.