Аналіз динаміки конкурентоспроможності національної економіки України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-11-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проведено аналіз сутності, факторів і рейтингової оцінки конкурентоспроможності національної економіки. Проаналізовано конкурентні переваги та проблеми України в динаміці у рейтингах Всесвітнього економічного форуму та Міжнародного інституту розвитку менеджменту. Сформульовано рекомендації щодо поліпшення конкурентної позиції України на міжнародній арені.
In the article the essence of the factors and ratings of the competitiveness of the national economy is analyzed. The analysis of the competitive advantages and the problems of Ukraine in the dynamics in the rankings of the World Economic Forum and the International Institute of Management Development are given. The recommendations to improve the competitive position of Ukraine in the international arena are worded.
В статье проведен анализ сущности, факторов и рейтинговой оценки конкурентоспособности национальной экономики. Проанализированы конкурентные преимущества и проблемы Украины в динамике в рейтингах Всемирного экономического форума и Международного института развития менеджмента. Сформулированы рекомендации по улучшению конкурентной позиции Украины на международной арене.
Description
Keywords
конкурентоспроможність, національна економіка, конкурентна перевага, фактори конкурентоспроможності, конкурентна позиція, competitiveness, national economy, competitive advantage, competitive factors, competitive position, конкурентоспособность, национальная экономика, конкурентное преимущество, факторы конкурентоспособности, конкурентная позиция
Citation
Король І. В. Аналіз динаміки конкурентоспроможності національної економіки України / І. В. Король // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 29. – С. 26–34.