Дослідження системи освіти як головного базового фактору формування людського капіталу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У роботі досліджено діючу систему освіти в контексті визначення її ролі в процесі формування людського капіталу. Виконано комплексний, системний аналіз ефективності змін, що відбулися в організації освітньої діяльності, в тому числі за рахунок розширення самостійності навчальних закладів. Визначені недоліки діючого порядку оцінки шкільних знань і вступу до вищіх навчальних закладів. Запропоновано власне бачення реформування освітнього процесу і оптимальних шляхів майбутньої професійної самовизначеності особи.
In this work it is examined the real educational system in the context of determining its role in the process for forming the human capital. It is done the complex and systematic analysis of effectiveness changes that they had happened in the educational work’s organization including the independence of the educational establishments. It is determined the shortages of estimating the school knowledge and entering to the higher educational establishments. It is offered the own vision of reforming the educational process and the optimum ways for professional future choice.
В работе исследована существующая система образования в контексте определения её роли в процессе формирования человеческого капитала. Выполнен комплексный системный анализ эффективности изменений, которые произошли в организации образовательной деятельности, в том числе за счет расширения самостоятельности учебных заведений. Определены недостатки действующего порядка оценки школьных знаний и поступления в высшие учебные заведения. Предложено собственное видение реформирования образовательного процесса и оптимальных путей будущего профессионального выбора человека.
Description
Keywords
oсвіта, управління системою освіти, освітній потенціал, критерії оцінки, знання, людський капітал, education, management of educational system, educational potential, criterions of estimation, knowledge, human capital, образование, управление системой образования, образовательный потенциал, критерии оценки, знания, человеческий капитал
Citation
Лук’янченко Н. Д. Дослідження системи освіти як головного базового фактору формування людського капіталу / Н. Д. Лук’янченко, М. І. Хромов // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – № 1. – С. 138–142.
Collections