Корпоративна соціальна відповідальність у конкурентних стратегіях ТНК

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розкрито сучасні форми й особливості розвитку інституту корпоративної соціальної відповідальності, а також його місце у сучасних стратегіях забезпечення міжнародної конкурентоспроможності ТНК. Проаналізовано механізми реалізації корпоративної соціальної відповідальності, визначено її ключові завдання та економічний ефект. Значну увагу приділено порівняльному аналізу країнових моделей корпоративної соціальної відповідальності та оцінці їх ефективності.
The article highlights the main forms and features of the corporate social responsibility institute and its place in modern strategies of international competitiveness of TNCs. The mechanisms of realization of the corporate social responsibility, its strategic goals and economic effect have been analyzed. Special attention is paid to the comparative analysis of country models of corporate social responsibility and assessing their effectiveness.
Description
Keywords
соціалізація, модель сталого розвитку, ТНК, корпоративна соціальна відповідальність, конкурентні стратегії, міжнародна конкурентоспроможність, socialization, sustainable development model, multinational corporations, corporate social responsibility, competitive strategy, international competitiveness
Citation
Бєлєнький О. Ю. Корпоративна соціальна відповідальність у конкурентних стратегіях ТНК / О. Ю. Бєлєнький // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 33. – С. 44–53.