Організаційно-економічний механізм забезпечення гідних умов праці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Систематизовано факти негативної ситуації у сфері умов та охорони праці в Україні. Узагальнено правові та організаційні аспекти інституціоналізації умов та охорони праці. Визначено суб’єкти, функції та методи управління умовами й охороною праці. Наведено схему та рамкові умови реалізації організаційно-економічного механізму забезпечення гідних умов праці на рівні підприємства.
The facts of negative situation in the field of labour conditions and protection in Ukraine are systematized. Legal and organizational aspects of creation the labour conditions and protection institutes are generalized. The subjects, functions and methods of labour conditions and protection management are defined. The chart and scope terms of organizational and economic mechanism providing deserving labour conditions at the enterprise level are resulted.
Систематизированы факты негативной ситуации в сфере условий и охраны труда в Украине. Обобщенно правовые и организационные аспекты институционализации условий и охраны труда. Определены субъекты, функции и методы управления условиями и охраной труда. Приведена схема и рамочные условия реализации организационно- экономического механизма обеспечения достойных условий труда на уровне предприятия.
Description
Keywords
гідні умови праці, концепція гідної праці, суб’єкти управління умовами та охороною праці, атестація робочих місць, функції та методи управління умовами й охороною праці, deserving labour conditions, deserving labour conception, labour conditions and protection management subjects, workplaces attestation, functions and methods of labour conditions and protection management, достойные условия труда, концепция достойного труда, субъекты управления условиями и охраной труда, аттестация рабочих мест, функции и методы управления условиями и охраной труда
Citation
Герасименко О. О. Організаційно-економічний механізм забезпечення гідних умов праці / О. О. Герасименко // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. А. Ф. Павленко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 14, ч. 1. – С. 100–106.