Управління персоналом

Abstract
У підручнику на засадах системного підходу розглядаються складні питання теорії та практики управління персоналом організацій, що діють у конкурентному середовищі. У першій частині підручника висвітлюються теоретико-методичні засади управління персоналом на сучасному підприємстві. Друга частина вміщує розділи, в яких розкриваються найважливіші технології, що застосовуються в управлінні персоналом. Підручник має багато ілюстрацій та прикладів розв’язання складних питань управління персоналом як на вітчизняних, так і на іноземних підприємствах.
Description
Keywords
Citation
Управління персоналом [Электронный ресурс] : підручник / [В. М. Данюк, А. М. Колот, Г. С. Суков та ін.] ; за заг. та наук. ред. В. М. Данюка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Публічне АТ «Новокраматор машинобудів. з-д». – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ ; Каматорськ : НКМЗ, 2013. – 667 с. – Назва з титул. екрану.