Корпоративна система управління проектами розвитку: сутність та процес створення

Thumbnail Image
Date
2010-05-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В якості ефективного управління розвитком запропоновано корпоративну систему управління проектами розвитку, яка заснована на використанні типових рішень проектного управління і специфіки корпоративного розвитку. Весь процес побудови системи представлено у вигляді схеми, яка включає в себе тридцять один елемент. Для найважливіших етапів побудови запропоновані і обґрунтовані методики, які дозволять вчасно, ефективно і у визначений час побудувати систему.
The article deals with the corporate project management system of development that is based on the use of standard solutions of project management and specific corporate development as the effective development management. The overall construction of the system is represented by the scheme, which includes thirty-one elements. For the most important stages of construction the methods that enable timely, efficiently and at a certain time to construct the system is proposed and proved.
В качестве эффективного управления развитием предложена корпоративная система управления проектами развития, которая основана на использовании типовых решений проектного управления и специфики корпоративного развития. Весь процесс построения системы представлен в виде схемы, которая включает в себя тридцать один элемент. Для важнейших этапов построения предложены и обоснованы методики, которые позволяют своевременно, эффективно и в определенное время построить систему.
Description
Keywords
проекти розвитку, система управління, корпорація, діагностика, розробка документації, development projects, system administration, corporation, diagnostics, design documentation, проекты развития, система управления, корпорация, диагностика, разработка
Citation
Марченко М. М. Корпоративна система управління проектами розвитку: сутність та процес створення / М. М. Марченко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 26–27. – С. 165–172.