Наукове обґрунтування аналітичного обліку доходів і витрат закладів вищої освіти

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Мета дослідження. Дослідити методологічні засади формування у бухгалтерському обліку та представлення у звітності інформації про доходи і витрати ЗВО відповідно до законодавства з питань бухгалтерського обліку і фінансової звітності та бюджетного законодавства. Дослідити підходи до класифікацію доходів і витрат, уточнити їх склад. Удосконалити методичні основи аналітичного обліку доходів і витрат через їх параметризацію. Методологія. При оцінюванні понятійного апарату доходів і витрат закладів вищої освіти використано загальнонаукові підходи з використанням методів порівняння та групування досліджено класифікацію доходів і витрат відповідно до законодавства з питань бухгалтерського обліку і фінансової звітності та бюджетного законодавства. Системний і комплексний підхід застосовано при узагальненні напрямів удосконалення методичних питань аналітичного обліку доходів і витрат через їх параметризацію. Отримані результати. Узагальнено чинні підходи до бухгалтерського обліку та відображення у звітності інформації про доходи і витрати ЗВО відповідно до законодавчих положень в частині бухгалтерського обліку і фінансової звітності та бюджетного законодавства. Представлено уточнену класифікацію доходів і витрат, зокрема за бюджетною класифікацією та НП(С)БОДС. Поглиблено методичні питання аналітичного обліку доходів і витрат через їх параметризацію за напрямами: вид об’єкта обліку, характеристика контрагента (за наявності договорів), спосіб отримання, джерело фінансування, код економічної класифікації видатків (КЕКВ), код програми КПКВК. Цінність дослідження. Уточнення понятійного апарату та удосконалення класифікації доходів і витрат суб’єктів державного сектору відповідно до законодавства з питань бухгалтерського обліку і фінансової звітності та бюджетного законодавства. Запропоновано формати аналітичних рахунків, ведення яких забезпечить достовірність та оперативність складання картки аналітичного обліку та представленні інформації у фінансовій та бюджетній звітності. Research objective. The article objective is to study the methodological principles of recording income and expenses in accounting and reporting according based on the accounting and financial accounting legislation and budget laws; investigate approaches to the classification of income and expenses; and improve the methodology bases of analytical accounting of income and expenses through their parametrization. Methodology. The authors use general scientific approaches to study the concepts of income and expenses of higher education institutions, and methods of comparison and grouping to provide classification of income and expenses according to the legislation on accounting, financial reporting and budget. Systematic and integrated approaches are used to generalize directions for improvement of analytical accounting methodology for incomes and expenses through their parametrization. Findings. The article summarizes approaches to the accounting and reporting on income and expenses of higher education institutions in accordance with the accounting and financial reporting legislation and budget laws. The refined classification of revenue and expenses is presented, in particular, according to the budget classification and National Standards of Accounting for Public Sector Institutions. The study improves methodology of analytical accounting of incomes and expenses through their parametrization: by the type of accounting object; characteristics of a contractor (in the case of contracts available), the method of obtaining, the source of funding, the code of economic classification of expenditures (KEKV) and the code of a program CPKVK. Value Added. The article refines concepts and improves the classification of income and expenditures of public sector entities in accordance with legislation on accounting and financial reporting and budget laws. The study offers forms of analytical accounts that ensure reliability and timeliness of analytical accounting cards, and financial and budgetary reporting.
Description
Keywords
доходи, витрати, власні надходження, видатки, обмінні операції, необмінні операцій, картки аналітичного обліку, заклади вищої освіти, income, expenses, own receipts, expenditures, exchange operations, non-exchange operations, cards of analytical accounting, higher education institutions
Citation
Сушко Н. І. Наукове обґрунтування аналітичного обліку доходів і витрат закладів вищої освіти / Сушко Наталія Іванівна, Ларікова Тетяна Віталіївна // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 2. – С. 365–379.