Нове розуміння корпоративних фінансів: антикризовий аспект

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-05-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті за результатами аналізу наявних у вітчизняних і закордонних економічних джерелах визначень корпоративних фінансів виокремлено основні підходи до визначення їх змісту. Викладено авторське визначення корпоративних фінансів як об’єкту фінансового управління, яке містить антикризовий і превентивний аспекти.
Based on the results of analysis of existing in domestic and foreign economic literature definitions of corporate finance we distinguish the main approaches to determination of their content. The article presents the author’s understanding (determination) of corporate finance as the object of financial management, which contains the anti-crisis and preventive aspects.
В статье по результатам исследований изложенных в отечественной и зарубежной экономической литературе определений корпоративных финансов выделены основные подходы к определению их сущности. Изложено авторское понимание корпоративных финансов в качестве объекта управления, которое содержит антикризисный и превентивный аспект.
Description
Keywords
корпоративні фінанси, фінанси підприємств, фінансове управління підприємством, антикризове фінансове управління, превентивне управління, corporate finance, enterprise finance, financial management of enterprises, crisis financial management, preventive management, корпоративные финансы, финансы предприятий, финансовое управление предприятием, антикризисное финансовое управление, превентивное управление
Citation
Островська О. А. Нове розуміння корпоративних фінансів: антикризовий аспект / О. А. Островська // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 29. – С. 333-342.