Удосконалення оцінки конкурентоспроможності продукції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-02-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто основні проблеми оцінки конкурентоспроможності продукції. Запропоновано спосіб удосконалення оцінювання окремих параметрів (чинників) конкурентоспроможності продукції шляхом підвищення рівня її об’єктивності.
The article covers the main problems of evaluating the production competitiveness. It offers the way of improving the evaluating of different options (factors) of production competitiveness through the increasing of its objectivity level.
В статье рассмотрены основные проблемы оценки конкурентоспособности продукции. Предложен способ усовершенствования оценки отдельных параметров (факторов) конкурентоспособности продукции путем повышения уровня ее объективности.
Description
Keywords
методи оцінки конкурентоспроможності продукції, джерела похибок оцінювання, принципи оцінки конкурентоспроможності продукції, methods for evaluating the competitiveness of products, resources of the error evaluation, principles of improving the production competitiveness evaluation, методы оценки конкурентоспособности продукции, источники погрешностей оценивания, принципы оценки конкурентоспособности продукции
Citation
Багацький В. М. Удосконалення оцінки конкурентоспроможності продукції / В. М. Багацький, Я. В. Островський // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 34. – С. 176–182.