Business incubation and acceleration process: theoretical foundation

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
This paper develops the theoretical foundation for the business incubation and acceleration process. Global trends determine the features of modern research and development processes (“sharing economy”, “open innovation concept”). These tendencies contribute to growing the role of partnership within the entreprenerurial ecosystem. Therefore, business incubators and accelerators are the crucial elements of innovative infrastructure. In the paper, the definition of the business incubation and acceleration models was determined. Furthermore, three generations of incubation model development depending on the value proposition for the participating ventures were described (since 1980- early 1990s; during 1990s; 2001 — to date). Accelerator could be understood as the new business incubator mechanism. The role of business incubators as the tool for economic development are the following: high positive impact on economic growth, increasing the competitiveness of companies in the market by providing comprehensive service (assistance) to entrepreneurs at all scales of business (micro-, small and medium-sized businesses). The role of business accelerators is considered in the context of business support institute development. Therefore, the benefits from business accelerators could be classified for different stakeholders group: startups, investors and policymakers. In particular, the comparative analysis of business incubators and accelerators in a knowledge-based economy presented. Organisation for Economic Cooperation and Development/ Development Assistance Committee’s (DAC) Quality Standards for Development Evaluation are suggested for consideration by a startup’s team to choose the incubator or acceleration program. In the article, the business incubation process is described. Finally, the paper indicates the key educational approaches for acceleration program — Disciplined Entrepreneurship, the Lean Startup methodology, and Design Thinking. У статті досліджено теоретичні основи процесу бізнес-інкубації та акселерації. Світові тренди визначають особливості сучасних процесів досліджень і розробок («sharing economy», концепція “open innovations” та ін). Ці тенденції сприяють зростанню ролі партнерства в підприємницькій екосистемі. Бізнес-інкубатори та акселератори є критично важливими елементами інноваційної інфраструктури для розвитку підприємницької екосистеми. Наведено визначення моделей бізнес-інкубації та акселерації. У статті описано три етапи розвитку моделей бізнес-інкубації залежно від ціннісної пропозиції для підприємств-учасників (з 1980-х — початку 1990-х років; протягом 1990- х років; 2001 — по сьогоднішній день). Бізнес — акселератор доцільно характеризувати як новий механізм бізнес-інкубатора. Роль бізнес-інкубаторів як інструменту економічного розвитку полягає в наступному: посилення позитивного впливу на економічне зростання, підвищення конкурентоспроможності компаній на ринку шляхом надання комплексного обслуговування (допомоги) підприємцям різних масштабів діяльності (мікро-, малого та середній бізнес). Розглядається роль бізнес-акселераторів у контексті розвитку інституту підтримки бізнесу. Таким чином, переваги від бізнес-акселераторів можна класифікувати для різних груп зацікавлених сторін: стартапів, інвесторів та полісімейкерів. Зокрема, представлено порівняльний аналіз бізнес-інкубаторів та акселераторів в умовах знаннєвої економіки. Стандарти якості для оцінки розвитку (Організації економічного співробітництва та розвитку/Комітет сприяння розвитку (DAC) пропонуються для розгляду командою стартапу з метою вибору бізнес-інкубатора або акселератора. У статті детально описано процес бізнес-інкубації та проаналізовано ключові освітні підходи для використання у акселераційній програмі — „Дисципліноване підприємництво”, методологія Lean Startup та „Дизайн мислення”. В данной статье описываются теоретические основы процесса бизнес-инкубации и акселерации. В частности, представлен сравнительный анализ бизнес-инкубаторов и акселераторов в экономике, основанной на знаниях. Стандарты качества OECD DAC для оценки развития предлагаются на рассмотрение команде стартапа при выборе инкубатора или акселерационной программы. В статье описан процесс бизнес-инкубации. В статье представленные и сравниваются ключевые образовательные подходы к программе акселерации — Disciplined, Entrepreneurship, the Lean Startup метод, и Design Thinking.
Description
Keywords
business incubation process, acceleration program, business incubators, accelerators, startup, процес бізнес-інкубації, акселераційна програма, бізнес-інкубатор, акселератор, стартап, процесс бизнес-инкубации, программа акселерации, бизнес-инкубатор, акселератор, стартап
Citation
Maliarchuk O. H. Business incubation and acceleration process: theoretical foundation / Olha H. Maliarchuk // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; [редкол.: О. М. Гребешкова (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2021. – Вип. 49. – С. 21–33.