Сучасний погляд на стратегічне управління персоналом організації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто теоретико-методологічні аспекти стратегічного управління персоналом організації. Уточнено сутність стратегічного управління персоналом. Розглянуто суб’єктів, об’єкти, цілі і зміст стратегії управління персоналом.
The theoretical-methodological aspects of strategic of the HR management of organization are considered. The essence of strategic management of the personnel is specified. Subjects, objects, aims and maintenance of strategy of HR management are considered.
Рассмотрены теоретико-методологические аспекты стратегического управления персоналом организации. Уточнена сущность стратегического управления персоналом. Рассмотрены субъекты, объекты, цели и содержание стратегии управления персоналом.
Description
Keywords
система управління персоналом організації, стратегічне управління персоналом, кадрова стратегія, об’єкт кадрової стратегії, суб’єкт кадрової стратегії, засоби реалізації стратегії управління персоналом, control system of the organization personnel, strategic human resource management, personnel strategy, object of personnel strategy, subject of personnel strategy, implementer of strategy of human resource management, система управления персоналом организации, стратегическое управление персоналом, кадровая стратегия, объект кадровой стратегии, субъект кадровой стратегии, средства реализации стратегии управления персоналом
Citation
Граждан О. Б. Сучасний погляд на стратегічне управління персоналом організації / О. Б. Граждан // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 2. – С. 309-318.