Рушійні сили цивілізації та економічний розвиток: особливості дослідження і використання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-11-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено проблеми виявлення та характеристики субстанціональних інституційних форм функціонування цивілізацій, аналізується вплив цих форм на динаміку та якість економічного розвитку.
The article investigates the problems of identifying and characterizing the substantional forms and institutional forms of civilization’s functioning. Also the author anylizes the influence of the civilizational factors on the dynamics and guality of economic development.
В статье исследуются проблемы поиска и характеристики субстанциональных институциональных форм функционирования цивилизаций, анализируется влияние этих форм на динамику и качество экономического развития.
Description
Keywords
економічний розвиток, цивілізація, цивілізаційний підхід, цивілізаційний менталітет, формаційно-цивілізаційний резонанс, праця, культура, духовна культура, пасіонарність, economic development, civilization, civilization approach, civilization mentality, formation-civilizational resonance, labour, culture, spiritual culture, pacionarity, экономическое развитие, цивилизация, цивилизационный подход, цивилизационный менталитет, формационно-цивилизационный резонанс, труд, культура, духовная культура, пассионарность
Citation
Зайцев Ю. К. Рушійні сили цивілізації та економічний розвиток: особливості дослідження і використання / Ю. К. Зайцев // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 31. – С. 34-45.