Виробнича стратегія та конкурентні переваги підприємства

Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті викладено результати дослідження проблемного поля, утворюваного перетином площин теорії виробничої стратегії підприємства та теорії стійких конкурентних переваг (у межах ринковоорієнтованого підходу останньої). Диференційовано основні конкурентні переваги підприємства та ідентифіковано адекватний кожній із них різновид виробничої стратегії. Виокремлено та докладно охарактеризовано стратегію низьковитратності, стратегію високоякісності, стратегію гнучкості, стратегію спеціалізації, стратегію диверсифікації.
The article presents the results of the field study problem, generated by the intersection of the planes of the theory of industrial enterprise strategy and the theory of sustainable competitive advantages (within the last market oriented approach). The core competitive advantages have been differentiated; and the variety of industrial strategies that are appropriate to each of them, are identified. The low input strategy, strategy of high quality, flexibility strategy, strategy of specialization and diversification strategy were marked out and characterized in depth.
Description
Keywords
конкурентні переваги підприємства, виробництво, стратегія низьковитратного виробництва, стратегія гнучкого виробництва, enterprise competitive advantages, production, low-cost production strategy, flexible production strategy
Citation
Омельяненко Т. В. Виробнича стратегія та конкурентні переваги підприємства / Т. В. Омельяненко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 24–25. – С. 73–84.