Розвиток устрою небюджетних інституцій держави

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-04-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті визначено підприємництво і непідприємництво держави, поділ некомерційних організацій на ринкові і неринкові, а у складі останніх виокремлені групи. Згруповано небюджетні інституції, визначено і розкрито їх організаційно-правові форми. Визначено класифікаційні ознаки небюджетних інституцій держави. Охарактеризовано правовий статус та режим майна небюджетних інституцій держави і місцевого самоврядування та їх розвиток. Розкрито основоположні засади (устрій) квазікорпорації держави і місцевого самоврядування. Тому, розвиток фінансового господарства держави і місцевого самоврядування в сучасному інноваційно- інвестиційному середовищі із стрімкими змінами технологій вимагає упорядкування устрою небюджетних інституцій держави. Насамперед потрібна чіткість у розмежуванні прав власності і управлінні нею з боку держави та місцевого самоврядування, формуванні прав власності й зобов’язань територіальних громад, повсюдному формуванні наглядових рад у небюджетних установах і організаціях для підвищення ступеню відкритості та прозорості їх діяльності у суспільстві.
The development of a financial facilities of the state and local selfmanagement in modern innovation-investment environment from prompt changes of technologies requires ordering bases of unbudget establishments of the state. First of all clearnesses in differentiation of the property rights and management by them on the part of the state and local self-management, formation of the property and obligations of territorial communities, universal formation of the supervisory councils in unbudget establishments and organizations for increase of a degree of an openness and transparency of their activity in a society.
Развитие финансового хозяйства государства и местного самоуправления в современной инновационно-инвестиционной среде из стремительными изменениями технологий требует упорядочения основ небюджетных учреждений государства. Прежде всего четкости в разграни-чении прав собственности и управления ими со стороны государства и местного самоуправления, формировании собственности и обязательств территориальных общин, повсеместном формировании наблюдательных советов в небюджетных учреждениях и организациях для повышения степени открытости и прозрачности их деятельности в обществе.
Description
Keywords
ознаки небюджетних інституцій, небюджетні заклади держави і місцевого самоврядування, мережа небюджетних інституцій, наглядова рада в небюджетних установах, нефінансова корпорація чи квазікорпорація, правовий режим майна небюджетних інституцій, attributes unbudget institutions, unbudget establishments of the state and local self-management, network unbudget institutions, supervisory council in unbudget establishments, unfinancial corporation or quasicorporation, legal mode of property unbudget institutions, признаки небюджетных институций, небюджетные учреждения государства и местного самоуправления, сеть небюджетных институций, наблюдательный совет в небюджетных учреждениях, нефинансовая корпорация или квазикорпорация, правовой режим имущества небюджетных институций
Citation
Кондратюк С. Я. Розвиток устрою небюджетних інституцій держави / С. Я. Кондратюк // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 32. – С. 52–62.