Інформаційний ресурс антикризового управління економікою

Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розкрито об’єктивну природу і причини циклічнокризового характеру глобального економічного розвитку, доведено визначальний вплив інформаційноехнологічного глобалізму на трансформаційні зміни коротких і середніх циклів у другій половині XX ст., а також проаналізовано роль інформаційного ресурсу в антикризовому управлінні економікою. Значну увагу приділено обґрунтуванню національних пріоритетів антикризового управління економікою України у контексті її структурної перебудови на новій інформаційно-технологічній основі.
The article highlights the objective nature and causes of cyclical character of the global economic development. The decisive influence of information and technology globalism on transformational changes in short and medium economic cycles in the second half of the XX century has been proved, as well as the role of information resource in crises management of the economy has been identified. A special attention is paid to the analysis of national priorities of crisis management of Ukraine’s economy in the context of its restructuring on the new information and technological basis.
Description
Keywords
глобалізація, економічний цикл, циклічність економічного розвитку, інформаційно-технологічний глобалізм, інформаційний ресурс, антикризове управління, globalization, economic cycle, cyclical nature of economic development, information and technology globalism, information resource, crisis management
Citation
Столярчук Я. М. Інформаційний ресурс антикризового управління економікою / Я. М. Столярчук // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 33. – С. 62–73.