Формування адаптаційної мобільності фахівця як чинник особистісної ефективності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-06-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті інтерпретовано адаптаційну мобільність фахівця як особистісну компетенцію, визначено її сутнісні характеристики, соціально-психологічні компоненти та рівні розвитку, досліджено вплив об’єктивних чинників та суб’єктивних деструкцій на формування та розвиток адаптаційної мобільності, обґрунтовано її роль як чинника підвищення особистісної ефективності.
In the article adaptation mobility is interpreted as soft skills, the basic determinants, social & psychological elements and the levels of development are certained, the influence of objective factors and subjective destructions on adaptation mobility’s forming and development are investigated, its role is grounded as a factor of increase of the personal efficiency.
В статье адаптационная мобильность интерпретирована как личностная компетенция, определены ее основные характеристики, социально-психологические компоненты и уровни развития, исследовано влияние объективных факторов и субъективных деструкций на формирование и развитие адаптационной мобильности, обоснована ее роль как фактора повышения личностной эффективности.
Description
Keywords
адаптація, адаптаційна мобільність, суб’єктивні деструкції, особистісні компетенції, особистісна ефективність, інструментальна адаптація, adaptation, adaptation mobility, subjective destructions, soft skills, personal efficiency, instrumental adaptation, адаптация, адаптационная мобильность, субъективные деструкции, личностные компетенции, личностная эффективность, инструментальная адаптация
Citation
Кир’янова О. В. Формування адаптаційної мобільності фахівця як чинник особистісної ефективності / О. В. Кир’янова // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1. – С. 290–296.