Світові тенденції проектного фінансування інфраструктури

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Мета дослідження. Метою статті є розробка методологічних засад проектного фінансування інфраструктурних проектів на принципах державно-приватного партнерства та практичних підходів у використанні даного механізму. Методологія. Для досягнення мети дослідження використано системно-діяльнісний підхід, що створює умови комплексного вивчення проектного фінансування інфраструктури. Отримані результати. Розглядаються особливості фінансування інфраструктурних проектів у світовій практиці та тенденції вкладень інвестиційних фондів на освоєння інвестицій у інфраструктуру. Висвітлено рейтингування країн світу для інфраструктурних інвесторів, а також функції основних учасників проектного фінансування інфраструктури на принципах державно-приватного партнерства. Здійснено аналіз світового досвіду фінансування інфраструктурних проектів та окреслені можливості його застосування в Україні. В умовах браку достатніх бюджетних та квазі-бюджетних коштів в процесі реалізації великих інфраструктурних проектів доцільно використовувати механізм проектного фінансування на принципах ДПП як один із поширених механізмів фінансування інфраструктури у світовій практиці. Цінність дослідження. Конкретизовано поняття проектного фінансування інфраструктурних проектів на принципах державно-приватного партнерства. Практична значущість дослідження полягає у поширенні механізму проектного фінансування з можливістю його подальшого законодавчого оформлення в економічній практиці України. Research objective. The article purpose is to develop methodological principles of infrastructure projects financing on principles of public-private partnership and practical approaches to the use of this mechanism. Methodology. The system-activity approach is used for the achievement of the research objective, which creates conditions for a comprehensive study of infrastructure project financing. Results obtained. Some peculiarities of infrastructure project financing in the world practice and tendencies of investments funds disposal for the development of infrastructure investments are considered. The article highlights the rating of the countries for infrastructure investors, as well as functions of main participants in infrastructure project financing based on principles of public-private partnership. The analysis of world experience of infrastructure project financing and its application in Ukraine are outlined. In the process of large infrastructure projects implementation with lack of sufficient budget and quasi-budget funds, it is expedient to use the mechanism of project financing on PPP principles as one of the common mechanisms for infrastructure financing in the world practice. Value Added. The category of infrastructure project financing on public-private partnership principles is specified. Practical significance of the study is to extend the mechanism of project financing with the possibility of its further legislative provision in the economic practice of Ukraine.
Description
Keywords
інвестиції, інфраструктура, проектне фінансування, державно-приватне партнерство, інфраструктурний проект, investment, infrastructure, project financing, public-private partnership, infrastructure project
Citation
Ляхова О. О. Світові тенденції проектного фінансування інфраструктури / Ляхова Олена Олександрівна // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 2. – С. 146–158.