Теоретичні аспекти моделювання попиту і суб’єктивних просторів споживчої поведінки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-05-16
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У роботі проаналізовано сучасні підходи до розробки інструментарію прогнозування попиту і поведінки споживачів на базі моделювання суб’єктивних просторів якості життя. Сформульовано методологічні передумови створення модельних блоків дослідження попиту, що реалізують щойно змінювану гносеологічну парадигму економічних наук. Концептуально розроблено когнітивно-психологічний напрямок трансформування аксіоматики вивчення споживання і попиту.
This paper analyzes the current approaches to the development of tools of demand forecasting and consumer behavior on the basis of modeling of subjective quality of life spaces. The article defines the methodological foundations for the creation of model units of study demand that they are implementing only the variable gnoseologic paradigm of economic sciences. The work developes a conceptual cognitive-psychological direction of the transformation of the axiomatic study of consumption and demand.
В работе проанализированы современные подходы к разработке инструментария прогнозирования спроса и поведения потребителей на базе моделирования субъективных пространств качества жизни. Сформулированы методологические предпосылки разработки модельных блоков исследования спроса, реализующие изменяющуюся парадигму экономических наук. Концептуально разработано когнитивно-психологическое направление трансформирования аксиоматики изучения потребления и спроса.
Description
Keywords
попит, споживання, поводження споживачів, суб’єктивний простір якості життя, конітивно-психологічний напрямок, інтелектуальний аналіз даних, demand, consumption, consumer behavior, subjective quality of life spaces, cognitive-psychological trend, data mining, спрос, потребление, поведение потребителей, субъективное пространство качества жизни, когнитивно-психологическое направление, интеллектуальный анализ данных
Citation
Катуніна О. С. Теоретичні аспекти моделювання попиту і суб’єктивних просторів споживчої поведінки / О. С. Катуніна // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 88. – С. 138–150.