Агентно-орієнтований підхід до реалізації технології процес-майнінгу (Process Mininig)

Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Успіх діяльності будь-якого підприємства чи організації в ринкових умовах залежить від того, настільки адекватними та ефективними є обрані методи та підходи до управління. До числа таких підходів слід віднести процесно-орієнтований підхід. Серед задач, які повинні вирішуватися в рамках цього підходу, повинні бути не тільки задачі побудови еталонних (референтних) бізнес-процесів, але й задачі отримання інформації про реальне виконання процесів з побудовою відповідних моделей. Здійснити це покликана технологія Process Mining (процес-майнінг).
The success of any business or organization in a market environment depends on how adequate and effective are the chosen methods and approaches to management. These approaches include process-oriented approach. Among the tasks that must be addressed within the framework of this approach should not only be the task of building standard (reference) business processes, but also the problem of obtaining information about the actual implementation process with the construction of appropriate models. Implement this technology is designed to Process Mining. The article suggests the agent-oriented approach to building systems of Process Mining.
Description
Keywords
бізнес-процес, процесно-орієнтований підхід, агент, агентно-орієнтований підхід, мультиагентна система
Citation
Гужва В. М. Агентно-орієнтований підхід до реалізації технології процес-майнінгу (Process Mininig) / В. М. Гужва // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 83. – С. 248–254.