Упровадження концепції управління знаннями у діяльність дослідницького університету

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-04-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто питання щодо сутності нової освітньої парадигми та вимог, які вона висуває до сучасних університетів. Окреслено місію та завдання університетів в умовах формування економіки знань. Визначено необхідність впровадження технології управління знаннями у діяльність дослідницького університету; запропоновано шляхи її впровадження та окреслено основні умови успішного використання даної концепції, зокрема, створення неформальних координаційних структур з управління знаннями.
The article deals with the essence of a new educational paradigm and demands it make to modern universities. It outlines the mission and objectives of universities in terms of knowledge economy. The necessity for implementing knowledge management activities in a research university is discussed; the ways of introduction and the basic conditions for successful use of the concept of knowledge management, applying its methods and instruments in higher education are described.
Рассмотрены вопросы сущности новой образовательной парадигмы и требований, которые она предъявляет к современным университетам. Определены миссия и задачи университетов в условиях формирования экономики знаний. Определена необходимость внедрения технологии управления знаниями в деятельность исследовательского университета; предложены пути ее внедрения и намечены основные условия успешного использования данной концепции, в частности, создание неформальных координационных структур по управлению знаниями.
Description
Keywords
дослідницький університет, управління знаннями, нові моделі університетів, внутрішні дослідження, J-організація, координаційна рада з управління знаннями, исследовательский университет, управление знаниями, новые модели университетов, J-организация, координационный совет по управлению знаниями, research university, knowledge management, new models of universities, internal investigations, J-organization, coordinating council for knowledge management
Citation
Гаращенко Н. М. Упровадження концепції управління знаннями у діяльність дослідницького університету / Н. М. Гаращенко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 26–27. – С. 184–191.