Технологія агентно-орієнтованого моделювання ланцюгів постачання

Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Для вирішення проблем, що виникають у реальному світі — у техніці, виробництві, обслуговуванні, маркетингу, фінансах, охороні здоров’я, транспорті тощо — досить часто використовується моделювання. Воно застосовується у тих випадках, коли експерименти з реальними об’єктами/системами або їх прототипування є неможливими або ж дуже дорогими. Традиційно розрізняють аналітичне і імітаційне моделювання. Імітаційне моделювання виникло в 60-і роки минулого століття і на сьогодні воно включає чотири наступні типи: динамічні системи, системна динаміка, дискретно-подійне моделювання та агентне моделювання. Всі ці напрямки застосовуються, у тому числі, і для розв’язку економічних задач на різних рівнях абстракції. Агентне моделювання (АМ), розвиток якого прямо визначається обчислювальними можливостями сучасних комп’ютерів, дозволяє представити (змоделювати) систему практично будь-якої складності (наприклад, виробниче підприємство, банк, фондовий ринок тощо) з великою кількістю взаємодіючих об’єктів, не прибігаючи до їхнього агрегування. Предметом розгляду цієї статті є методи імітаційного моделювання і, зокрема, агентно-орієнтоване моделювання ланцюгів постачання.
The modeling is frequently used to solve the problems that arise in the real world — in engineering, manufacturing, service, marketing, finance, health, transport, etc. It applies in cases where experiments with real objects/ systems or their prototypes are impossible or too expensive. There are two types of modeling – analytical modeling and simulation. Simulation emerged in the sixties of last century and today it includes the following four types: dynamic system, system dynamics, discrete-event modeling and agent based modeling. All these areas are used, including, for the solution of economic problems at different levels of abstraction. Agent-based modeling (AM), a development which is directly determined by the computing power of modern computers allows us to represent (simulate) a system of virtually any complexity (eg, production company, bank, stock market, etc.) with a large number of interacting objects, without resorting to aggregation. The subject of this article is the method of simulation and, in particular, agentbased modeling of supply chains.
Description
Keywords
імітаційне моделювання, системна динаміка, динамічні системи, дискретно-подійне моделювання, агент, агентна модель, агентно-орієнтоване моделювання, ланцюги постачання
Citation
Гужва В. М. Технологія агентно-орієнтованого моделювання ланцюгів постачання / В. М. Гужва // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 82. – С. 26–40.