Інноваційність як імператив забезпечення конкурентоспроможності підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто взаємозв’язок інновації та конкурентоспроможності; процес формування та утримування конкурентоспроможності підприємства на досягнутому рівні за допомогою інновацій та інноваційних методів управління.
The article examined the relationship of innovation and competitiveness; the article deals with the formation and retention of the company's competitiveness at current levels through innovation and innovative management practices.
В статье рассмотрена взаимосвязь инноваций и конкурентоспособности; формирование и удерживание конкурентоспособности предприятия на достигнутом уровне с помощью инноваций, а также инновационных методов управления.
Description
Keywords
конкурентна перевага, конкуренція, конкурентоспроможність, вартість, цінність, корисність, інновація, інноваційний характер, competitive advantage, competition, competitiveness, value, utility, innovation, innovative character, конкурентное преимущество, конкуренция, конкурентоспособность, стоимость, ценность, полезность, инновация, инновационный характер
Citation
Семенчук А. О. Інноваційність як імператив забезпечення конкурентоспроможності підприємства / А. О. Семенчук // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 1. – С. 310-315.