Етична складова корпоративної соціальної відповідальності компаній: нормативні вимоги та прикладні аспекти

Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена дослідженню нормативних вимог і прикладних аспектів формування етичної поведінки корпорацій у сучасному українському суспільстві. Пропозиції авторів ґрунтуються на результатах власних досліджень і вивченні міжнародного досвіду.
The article is dedicated to research of regulative and applied aspects of ethical behavior of corporations in modern Ukrainian society. The authors’ proposals are based on the results of their research and study of international experience.
Статья посвящена исследованию нормативных требований и прикладных аспектов формирования этики поведения корпораций в современном украинском обществе. Предложения авторов основаны на результатах собственных исследований и изучении международного опыта.
Description
Keywords
корпоративна соціальна відповідальність (КСВ), етика ведення бізнесу, стейкхолдери, стандарти корпоративної соціальної відповідальності, корпоративна культура, сталий розвиток, corporate social responsibility (CSR), business ethics, stakeholders, standards of corporate social responsibility, corporate culture, sustainable development, корпоративная социальная ответственность (КСО), этика ведения бизнеса, стейкхолдеры, стандарты корпоративной социальной ответственности, корпоративная культура, устойчивое развитие
Citation
Черпак А. Є. Етична складова корпоративної соціальної відповідальності компаній: нормативні вимоги та прикладні аспекти / А. Є. Черпак, Д. О. Соболєв // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 1. – С. 571-579.