Економічний аналіз

Abstract
Навчальний посібник розкриває найважливіші проблеми сучасного економічного аналізу. Ґрунтовно висвітлено метоику вивчення господарських процесів, проведення фінансо-вого аналізу, аналізу використання ресурсів і забезпечення ефективного управління діяльністю підприємства з урахуван-ням нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку та звітності. Для студентів і викладачів економічних вузів. Посібник буде корисним і для працівників виробничих підприємств, коерційних фірм і банків, страхових і податкових організацій, наукових установ.
Description
Keywords
Citation
Економічний аналіз : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; за ред. М. Г. Чумаченка ; [М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Київ : КНЕУ, 2003. – 556 с.