Виробнича стратегія MC-підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розкрито сутність концепції «Mass Customization (МС)». Охарактеризовано принципи організації діяльності МС-підприємства. Ідентифіковано характер виробничої стратегії МС-підприємства та визначено інструменти її ефективного втілення.
The essence of the concept of «Mass Customization (MC) is revealed in the article. The publication gives characteristics of principles of MS-enterprise activity management. The nature of the production strategy of the MS - enterprise is identified; and the tools for its effective implementation are presented.
Description
Keywords
концепція «Mass Customization (МС)», МС-підприємство, виробнича стратегія, гнучке малосерійне виробництво, стільникова схеми побудови виробництва, система «Точно — вчасно», інформаційно-комунікаційні технології, concept "Mass Customization (MC)", MC-enterprise, production strategy, flexible small-lot production, cellular schemes in structure of the production technology, system "just - in time", information and communication technology
Citation
Омельяненко Т. В. Виробнича стратегія MC-підприємства / Т. В. Омельяненко // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 26–27. – С. 112–123.