Облік розрахунків і звітність за податком на доходи фізичних осіб з доходів у вигляді додаткового блага

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-03-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті на основі визначення сутності додаткового блага згідно чинного податкового законодавства було з’ясовано, що базою оподаткування додаткового блага, що нараховується (надається) платнику податку у будь-якій негрошовій формі, є вартість такого доходу, помножена на встановлений законом коефіцієнт. При цьому коефіцієнт, який потрібно застосовувати для розрахунку бази оподаткування, безпосередньо залежить від ставки податку на доходи фізичних осіб, яка буде до неї застосовуватися, а ставка податку, яка буде застосовуватися до бази оподаткування, безпосередньо залежить від величини такої бази оподаткування. Тому було розглянуто різні варіанти обчислення податку. Також було розкрито можливі варіанти обліку розрахунків за податком в системі рахунків бухгалтерського обліку в умовах відсутності єдиного, усталеного підходу до відображення таких операцій в обліку. Насамкінець, було висвітлено документальне оформлення розрахунків за податком та відображення його у податковій звітності, а саме у ф. № 1 ДФ.
It is ascertained in the article that the tax base of additional income, which is provided to a taxpayer in any non-cash form, is a value of such an income multiplied on the coefficient defined by law. The conclusion is made from determining the concept of additional benefit accordingly to the tax legislation. The coefficient which has to be applied to calculations of tax base directly depends on the tax rate on personal income, and tax rate that will be applied to the tax base directly depends on the volume of such a tax base. Therefore different variants of tax calculations are examined. Also some possible ways of accounting tax calculations in the system of accounting bills in the terms of sole established approach, to reflection such operations in the accounting are described. Finally the documentary arrangement of tax calculations and it’s reflection in tax statement, in the form №1 in particular, is highlighted.
В статье на основе определения сущности дополнительного блага согласно действующего налогового законодательства было установлено, что базой налогообложения дополнительного блага, которое начисляется (предоставляется) налогоплательщику в любой неденежной форме, является стоимость такого дохода, умноженная на установленный законом коэффициент. При этом коэффициент, который нужно применять для расчета базы налогообложения, напрямую зависит от ставки налога на доходы физических лиц, что будет к ней применяться, а ставка налога, которая будет применяться к базе налогообложения, напрямую зависит от величины такой базы. Поэтому были рассмотрены различные варианты исчисления налога. Также были раскрыты возможные варианты учета расчетов по налогу в системе счетов бухгалтерского учета в условиях отсутствия единого, устоявшегося подхода к отражению таких операций в учете. Наконец, были рассмотрены документальное оформление расчетов по налогу и отражение его в налоговой отчетности, а именно в ф. №1 ДФ.
Description
Keywords
Додаткове благо, податок на доходи фізичних осіб, об’єкт оподаткування, «натуральний» коефіцієнт, база оподаткування, облік, звітність, additional benefit, personal income tax, object of taxation, natural coefficient, tax base, accounting, statement, дополнительное благо, налог на доходы физических лиц, объект налогообложения, «натуральный» коэффициент, база налогообложения, учет, отчетность
Citation
Ковач С. І. Облік розрахунків і звітність за податком на доходи фізичних осіб з доходів у вигляді додаткового блага / С. І. Ковач // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 218-236.