Аналіз руху грошових коштів на підприємстві

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-04-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті здійснено огляд чинних методик аналізу руху грошових коштів підприємств за допомогою коефіцієнтів. Запропоновано нові підходи до уніфікації методики аналізу руху грошових коштів з урахуванням розробки стратегії антикризового управління підприємствами.
В статье проведен обзор действующих методик анализа движения денежных средств предприятий с помощью коэффициентов. Предложены новые подходы к унификации методики анализа движения денежных средств с учетом разработки стратегии антикризисного управления предприятиями.
The article provides an overview of operating methods for analyzing cash flow of enterprises with ratios. New approaches to the unification of the methods of analysis of cash flow taking into account the development of antirecessionary enterprise management are suggested.
Description
Keywords
аналіз, рух грошових коштів, грошовий потік, analysis, cash flow, money stream, анализ, движение денежных средств, денежный поток
Citation
Калабухова С. В. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві / С. В. Калабухова, Л. В. Чалюк // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 18. – С. 291–297.