Теоретичні аспекти формування глобального ринку послуг

Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проаналізовано сутність послуг з точок зору різних науковців, сформульовано авторське визначення цієї категорії. Розглянуто класифікацію послуг за різними критеріями, переваги та недоліки кожної із систем. Сформульовано причини виникнення, особливості формування, функціонування та конкуренції на ринку послуг, як складової світового ринку в умовах глобалізації.
The article analyzes the essence of services from the point of view of different scholars, formulates the author's definition of this category. The paper deals with the classification of services according to different criteria, advantages and disadvantages of each system. The work formulates the causes of the emergence, peculiarities of the formation, functioning and competition in the market of services, as a component of the global market in the conditions of globalization.
Description
Keywords
послуги, міжнародна торгівля, формування ринку, конкуренція, світовий ринок послуг, services, international trade, market developement, competition, global services market
Citation
Руденко О. В. Теоретичні аспекти формування глобального ринку послуг / О. В. Руденко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 27. – С. 44–52.