Формування облікової політики підприємств з урахуванням вимог податкового законодавства

Thumbnail Image
Date
2012-02-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті здійсненна постановка проблеми формалізації та порядку розкриття в обліковій політиці підприємств — платників податків методики і організації обліку розрахунків з бюджетом при оподаткуванні діяльності та запропоновано пропозиції щодо її вирішення шляхом урахування вимог податкового законодавства та удосконалення нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку в Україні.
The article deals with the problem of formalizing and order disclosure in accounting policies of enterprises - taxpayers accounting methodology and organization of budget settlements in taxation activities; the options to deal with it by taking into account the requirements of tax legislation and improvement of the legal and accounting software in Ukraine are proposed.
В статье осуществлена постановка проблемы формализации и порядка раскрытия в учетной политике предприятий — налогоплательщиков методики и организации учета расчетов с бюджетом при налогообложении деятельности и предложены варианты по ее решению путем учета требований налогового законодательства и совершенствования нормативно-правового обеспечения бухгалтерского учета в Украине.
Description
Keywords
облікова політика, регламентація облікової політики підприємств, Податковий кодекс, формалізація облікової політики, розпорядчий документ про облікову політику, податкові різниці, accounting policies, regulation of accounting policy, Tax Code, formalization of accounting policies, regulatory document on accounting policies, tax differences, учетная политика, регламентация учетной политики предприятий, Налоговый кодекс, формализация учетной политики, распорядительный документ об учетной политике, налоговые разницы
Citation
Олійник Я. В. Формування облікової політики підприємств з урахуванням вимог податкового законодавства / Я. В. Олійник // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 27. – С. 428-436.