Дослідження взаємозв’язку соціального і економічного розвитку як складової «переформатизації» економічного мислення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-03-29
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто діалектику соціальної та економічної компонент суспільного розвитку та їх пріоритетності. Акцентується увага на передумовах формування сучасного економічного мислення та необхідності посилення соціальної відповідальності науковців за розбудову моделі суспільного розвитку, яка здатна забезпечити стійку соціальну динаміку.
The article considers the dialectics of social and economic components of public development and its priorities. The paper focuses attention on the prerequisites for the formation of modern economic thinking and the need to strengthen the social responsibility of scientists for the formation of a model of social development that can provide a stable social dynamics.
В статье рассмотрена диалектика социальной и экономической компоненты общественного развития и их приоритетности. Акцентируется внимание на предпосылках формирования современного экономического мышления и необходимости усиления социальной ответственности представителей науки за формирование модели общественного развития способной обеспечить устойчивую социальную динамику.
Description
Keywords
соціальний розвиток, діалектика соціального і економічного поступу, економічне мислення, соціальна відповідальність науковців, social development, dialectic of social and economic progress, economic thinking, scientists’ social responsibility, социальное развитие, диалектика социального и экономического развития, экономическое мышление, социальная ответственность ученых
Citation
Колот А. М. Дослідження взаємозв’язку соціального і економічного розвитку як складової «переформатизації» економічного мислення / А. М. Колот // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 1. – С. 5–11.