Економіка підприємства

Abstract
Збірник містить практичні задачі та конкретні ситуації з усіх основних розділів економіки підприємства, методичні вказівки щодо розв’язування задач та аналізу ситуацій, а також відповіді до практичних задач. Задачі мають використовуватися для аудиторного і самостійного вивчення дисципліни «Економіка підприємства», набуття практичних навичок прийняття науково обгрунтованих господарсько-управлінських рішень на підставі конкретних економічних розрахунків.
Збірник як навчальний посібник розрахований на студентів економічних вузів і факультетів ІІІ–ІV рівня акредитації, які навчаються за програмами підготовки бакалаврів і спеціалістів відповідних фахових спрямувань. Буде корисним для майбутніх магістрів усіх фахових спрямувань та господарників (керівників, менеджерів, бізнесменів), які професійно здійснюють виробничу, посередницьку, інноваційну, консалтингову та іншу фінансово-економічну діяльність у сучасних підприємницьких структурах.
Description
Keywords
Citation
Економіка підприємства : зб. практ. задач і конкретних ситуацій : навч. посіб. / [С. Ф. Покропивний, Г. О. Швиданенко, О. С. Федонін та ін. ] ; за ред. С. Ф. Покропивного ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 1999. – 328 с.