Оцінювання ефективності капіталоутворення на основі VBM-моделей

Abstract
Зміст іманентної ознаки капіталу полягає в тому, що капітал – це вартість, яка здатна забезпечити її прирощення. Виходячи з цього в статті представлено авторську логіку процесів капіталоутворення, результатом яких є формування нової (доданої) вартості. Відповідно до пропонованої логіки капіталоутворення оцінювання його ефективності доцільно здійснювати на основі співставлення вартісних результатів і витрат, що дозволяє використовувати для цього аналітичний потенціал VBM-моделей. У статті визначено критерії вибору VBM-моделі із загальної їх сукупності для більш інформативного та розгорнутого аналізу процесів капіталоутворення на підприємстві. У статті обґрунтовано логіку багатофакторної інтерпретації EVA-моделі, яка може бути використана для будь-якої VBM-моделі, що характеризується високим рівнем факторного аналізу. Результати пропонованого підходу до оцінювання ефективності капіталоутворення на основі багатофакторного аналізу EVA-моделі було імплементовано в практику діяльності ПАТ «Козятинський м’ясокомбінат», що дозволило виявити причини, які не дозволяли протягом періоду прибуткової діяльності підприємства формувати позитивні потоки економічної доданої вартості.
The content of immanent signs of capital lies in the fact that capital is a value that can ensure its increment. Proceeding from this, the article presents the author's logic of capital formation processes, the result of which is the formation of a new (added) value. According to the proposed logic of capital formation, it is advisable to evaluate its effectiveness on the basis of a comparison of cost results and costs, which allows using the analytical potential of VBM-models for this. The article defines the criteria for selecting a VBM-model with a common set of them for a more informative and detailed analysis of capital formation processes at the enterprise. The article substantiates the logic of the multifactorial interpretation of the EVA model, which can be used for any VBM model characterized by a high level of factor analysis. The results of the proposed approach to assessing the effectiveness of capital formation on the basis of a multifactor analysis of the EVA model were implemented in the practice of JSC "Kazatinsky Meat-Packing Plant", which allowed to identify the reasons that prevented during the period of profitable activity of the enterprise to generate positive flows of economic added value.
Содержание имманентных признаков капитала заключается в том, что капитал – это стоимость, которая способна обеспечить ее приращение. Исходя из этого в статье представлена авторская логика процессов капиталообразования, результатом которых является формирование новой (добавленной) стоимости. Согласно предлагаемой логике капиталообразования оценку его эффективности целесообразно осуществлять на основе сопоставления стоимостных результатов и затрат, что позволяет использовать для этого аналитический потенциал VBM-моделей. В статье определены критерии выбора VBM-модели с общей их совокупности для более информативного и развернутого анализа процессов капиталообразования на предприятии. В статье обоснована логика многофакторной интерпретации EVA-модели, которая может быть использована для любой VBM-модели, характеризующейся высоким уровнем факторного анализа. Результаты предлагаемого подхода к оценке эффективности капиталообразования на основе многофакторного анализа EVA-модели были имплементированы в практику деятельности ОАО «Казатинский мясокомбинат», что позволило выявить причины, которые не позволяли в течение периода прибыльной деятельности предприятия формировать положительные потоки экономической добавленной стоимости.
Description
Keywords
капітал, вартість, спред-результати, капіталоутворення, додана вартість бізнесу, capital, cost, spread-results, capital formation, value added of business, капитал, стоимость, спрэд-результаты, капиталообразование, добавленная стоимость бизнеса
Citation
Шевчук Н. В. Оцінювання ефективності капіталоутворення на основі VBM-моделей / Шевчук Наталія Валентинівна, Германчук Марія Максимівна, Швиданенко Вадим Ігорович // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: В. А. Верба (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – № 40. – С. 175–184.