Динамічна модель циклічного розвитку економіки: монетарний трансмісійний механізм

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Мета дослідження. Дослідження динамічного взаємозв’язку між товарним та грошовим ринками через вплив монетарного трансмісійного механізму. Виявлення особливостей трансформації та ключових чинників монетарних передавальних механізмів в окремих фазах економічного циклу. Методологія. В процесі дослідження було використано методи синтезу і порівняльного аналізу, діалектичний, абстрактно-логічний, методи групування та індукції. Отримані результати. В роботі досліджено динамічний взаємозв’язок зсуву кривих попиту та пропозиції на грошовому і товарному ринках, що спричинює циклічні процеси розвитку економічної активності. Визначено особливості впливу окремих монетарних трансмісійних механізмів в певних фазах економічного циклу. Цінність дослідження. Здійснено аналіз та побудовано модель динамічного взаємозв’язку між грошовим і товарним ринками. Виявлено домінуючі чинники, які впливають на стан економічних показників залежно від фази економічного циклу. Визначено можливість застосовування монетарних трансмісійних механізмів для пояснення зміни фаз економічного циклу. Здійснено комплексний аналіз розвитку циклічних подій на грошовому і товарному ринках з метою формування моделі якісних передбачень майбутніх змін в економіці. Research objective. The objective supposes investigation of dynamic relationship between commodity and money markets through the impact of the monetary transmission mechanism, and identification of special aspects of transformation and key factors of monetary transmission mechanisms at certain phases of economic cycle. Methodology. In the process of research, synthesis and comparative analysis, dialectic method, abstract-logical method, and methods of grouping and induction were used. Findings. The paper examines the dynamics of the shift in demand and supply curves in the money and commodity markets, which cause cyclical processes of economic activity development. Special aspects of the influence of separate monetary transmission mechanisms during certain phases of economic cycle are determined. Value Added. Based on analysis, the model of the dynamic interconnection between money and commodity markets is constructed. The paper reveals dominating factors that influence the state of economic indicators depending on the phase of the economic cycle. The possibility of applying monetary gear mechanisms for the explanation of changes in the phases of the economic cycle is determined. Complex analysis of cyclical events development in the money and commodity markets was carried out in order to form a model of quality predictions of future changes in the economy.
Description
Keywords
Економічний цикл, процентна ставка, грошова маса, монетарний трансмісійний механізм, динамічна монетарна економіка, economic cycle, interest rate, money supply, monetary transmission mechanism, dynamic monetary economy
Citation
Чершнев Ю. В. Динамічна модель циклічного розвитку економіки: монетарний трансмісійний механізм / Чершнев Юрій Вікторович // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 2. – С. 202–220.