Чинники впливу на розвиток інфраструктури ринку праці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Визначено найбільш значущі чинники впливу на розвиток інфраструктури ринку праці. Обґрунтовано їх класифікацію із врахуванням особливостей розвитку ринку праці. Досліджено ступінь їх впливу за сучасних умов розвитку ринку праці.
The article identifies the most important factors influencing the development of the labor market infrastructure. We justify their classification based on the features of the labor market development. The investigations of their influence in the context of modern conditions of development of the labor market were researched.
Определены наиболее значимые факторы влияния на развитие инфраструктуры рынка труда. Обоснована их классификация с учетом особенностей развития рынка труда. Исследована степень их влияния в разрезе современных условий развития рынка труда.
Description
Keywords
інституції, інфраструктура, ринок праці, чинники впливу, institutions, infrastructure, labor market, influence factors, институции, инфраструктура, рынок труда, факторы влияния
Citation
Вонберг О. Ю. Чинники впливу на розвиток інфраструктури ринку праці / О. Ю. Вонберг // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 210–216.